د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

تعبـــــیر

عبدالصمد صمیم وردګ 15.09.2013 14:25

زما خوبونه چې ګـــــډوډ دي او تعبـیر نه لـــــــري
زما هیـواد هم زما په شـــــان دی چې امیر نه لري
یو خــوا اټک بل خــوا چترال نه تر بـــولانه پورې
ننـــګ د پښتون مې اوبو وړی دی تدبیر نه لـــري
یو مــې لالئ رانه خوابدې دی په غرو کې ګـرځي
بل مې وطن ټوټه ټوټه دی هیـــڅ ځنځــیر نه لري
زما په وینــــو باندې مست ګـــرځي یو څـو ځناور
په درغلۍ کـــې يې نوم وړی دی ضمـــیر نه لري
وطنه خـــیر دی که اوس د بلـــــواګرو ښـــکار يې
یرغل د کـفـــــر مو هیــــواد باندې تاثیر نه لـــري
ستوری که وګورئ ((صمیمه)) څومره ښکلي ښکاري
زمـــــا جانان هم دومره ښـــکلئ دې تغیر نه لــري