د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

زموږه کلی (۲)

سيدمنتظرشاه 08.09.2013 12:35

زموږه کلی
لکه اوبو په سر اخیستی نښتر
لکه د لمنځې ګرګه
د هرتاړاک سره چې ولګيږي
خپلو زګیرویو سره، سر ته راشي
کله څپه ماته کړي،
کله مو ناوی هیلې واړه
د څپو خوراک شي
کله مو تاندې ګلورينی څانګې
بلې څپې ته تیاری نیسي