د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

قــــــلا او بـــلا

احمد شاه حقوقي 28.03.2013 20:26

څوک چې ژوند کوي په خوښه دبـــــل چا
بې مفـــــــــــهومه به ژونـدون وي په دنـيا
دقالـــــــــب او قـــــــــــــاعدې نه بهـرخلک
له ديــن پرته به جــــــــــوړ نه شي په دوا
که مالــک دعـرش په هروخت يادوي څوک
په هـــېڅ ځاى کې به يې نه کاندي رسوا
مــــرګ نه وروسته که ديدار دچاطلــب وي
نه به غواړي په يو بــــام کې دوه هـــــــــوا
دجنــــــت حورو خپل مهر دى ټاکــــــــــلى
تـــــوره شپه کــــــې له قيــــــــام سره ژړا
حفاطت دمـــال او ځان په کې راټول شي
که شوه ژبـــــه دبـــــــــــــﻻ پرځـاى قــــــﻻ
الله پاک ته دوه خويونه خــــــورا ګـــران دي
شجـــــــاعت سره ترڅــــــــنګه ده سخــــا
برندې سترګې به پرځمکه هروخت ګرځي
که پرځان باندې يې لازمــــــــه کړه رېښتيا
دنــــــــــــــفرت نقاب يې مخ باندې نښلي
د اخلاص سره که وکړه چا جــــــــــــــــــفا
هرورځ دتجارت يو لوى بــــــــــــــــــازار دى
په صفانيت کې وفــاشته هم بــــــــــــهــاء
حقوقي به له مغـــــــرور سره مل نه شي
که يې نقــده وي ســودا يا په و ړيــــــــــــا