د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

فلک ته

نورمحمد غفوری 16.08.2012 22:01

نن د بیا شوندې زما په وینو سرې کړې
اې فلکه ته په ما دا څه کانې کړې؟
که زما د تودې وینې سرخي نه وي
رنګینه به د په څه شی اننګې کړې؟
دا خپل زور د په ما ازمویه او ګوره!
آخر ما به آزموده د زمانې کړی!
بیا به هم د سمندر غوندې ژوندون کړم
که له پاسه مې پر سر بلې لمبې کړی
د خپل نوی خیا ل نیشه مې را سره ده
پروا نکړی که د ورانې میخانې کړی
نر تندی به کله چاته ښکته نه شی
بې هـمـتو بــــه بتانــو ته سجدې کړی
دا زما د ارمانو سپرلی به راشی
ته که هر څومره د ژمی شپې اوږدې کړی