د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ادبي ټوټه

معروف افغان 15.08.2012 14:42

زه چې کله هم د اختر يادونه کوم
نو تاته ژړا درځي
دا ولې ؟
آيا بده خاطره ترې لرې ؟
او که اختر د کوچنيانو لپاره وي ؟
نه بده خاطره هم ترې نلرم
خو بس هسې خوند نراکوي
خو فقط دومره مهرباني وکړه
چې له ځان څخه پوښتنه وکړه
چې آيا افغانان اختر لري ؟
۱۴-۸-۲۰۱۲