د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نقش نهاد های مدنی و رسانه ها در فرمان رئیس جمهور

عبدالواسع هیله من 07.08.2012 21:54

نقش و مسولیت نهاد های مدنی و رسانه ها در پیگیری فرمان  اخیر رئیس جمهور 

عبدالواسع هیله من (مسول صفحه فیسبوک پیگیری فرمان رئیس جهمور)

www.facebook.com/AntiCorruptionAfg  نشانی صفحه فیسبوک

درین اواخر در هر گزازش و راپور که در مورد فساد در جهان نشر می شود افغانستان در صدر آن قرار دارد. همچنان فشار های ملی و بین المللی بالای دولت افغانستان از دیر زمانی شدت گرفته بود تا دولت افغانستان یک راهکاری موثر را در راستای مبارزه با فساد در پیش گیرد. در هر کنفرانس بین المللی که در مورد افغانستان دایر شده است نیز موضوع فساد در صدر اجندا قرار داشته، و در کنفرانس اخیر که در توکیو چاپان بود حتی کمک های بین المللی بعد از سال 2014 مشروط بر اقدامات جدی و عملی دولت افغانستان  در راستای مبارزه با فساد اداری اعلام شد.

به اساس همین فشار و شرایط که به ارتباط کمک های جامعه جهانی بالای دولت افغانستان وضع شده بود، بالاخره رئیس جمهور بعد از مدت ها انتظار جلسه فوق العاده شورای ملی  را در ماه سرطان سال روان دایر کرده و در آن به ارتباط اصلاحات و مبارزه با فساد بیانیه ایراد نمود. رئیس جمهور در آن جلسه از هر سه قوه دولت مقننه و قضایه و اجرائیه خواست تا وی را در راستای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات کمک نماید.

به تعقیب جلسه شورای ملی رئیس جمهور به تاریخ 5 اسد سال روان بالاخره قدم عملی را درین راستا برداشته و فرمان مفصل را به ارتباط مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات صادر نمود که شامل 33 بخش و 164  ماده می باشد، که در آن نهاد های دولتی را به انجام وظایف مشخص ملزم می دارد.

این فرمان رئیس جمهور با فرامین دیگر رئیس جمهور از دو نقطه نظر متمایز است، یک اینکه درین وظایف مشخص برای نهاد های معین دولتی ذکر گردیده، دوم اینکه برای هر فعالیت یک مدت زمان قید شده تا در آن محدوده زمانی باید اجرا شود، در غیر آن به گفته مشاور بورد حقوقی ریاست جمهوری به شکل اتوماتیک به نهاد های مسوول مطابق قوانین نافذه کشور جوابگو می باشند.

موضوع مهم دیگر که این فرمان دارد به تعقیب این فرمان حکم رئیس جمهور به ارتباط تیم های نظارتی برای تحقق فرمان به تاریخ 9 اسد سال روان صادر شد، که درهر اداره دولتی یک تیم متشکل از مقامات همان اداره و کارشناسان اداره امور جهت تحقق و نظارت از تطبیق فرمان با ذکر اسم اعضای تیم مشخص گردیده است. این موضوع نشان دهنده آن است که عملی ساختن این فرمان جدی تر است در غیر افراد ذکر شده جوابگو خواهد بود.

حالا می آیم سر موضوع نقش و مسوولیت شورای ملی، ادارت غیر حکومتی، نهاد های مدنی، رسانه ها و شهروندان در پیگیری و کمک به تطبیق  این فرمان که این نهاد ها چی نقشی را داشته می توانند.

گرچه برای شورای ملی هم درین فرمان موارد پیشبینی شده که باید انجام دهند و یکی از آن موارد نظارت شورای ملی از عملکرد ادارات حکومتی است، به این اساس شورای ملی بای یک کمیته خاصی متشکل از اعضای کمیسیون های موجوده تشکیل نموده تا فعالیت های ادارات که در فرمان برای شان وظایف مشخص شده است و باید در مدت زمانی که برای هر فعالیت قید شده نظارت جدی داشته باشند و وزارت و اداره که در وقت معینه نتواند کار خود را مطابق فرمان انجام دهند باید مورد استجواب کمیته شورای مالی قرار گیرند.

رسانه ها که قوه چهارم دولت ها به حساب می رود نیز نقش بسیار مهم درین راستا دارند، رسانه ها که همیشه افکار عامه را سمت وسو می دهد باید مسولیت خود را در قبال پیگیری و کمک به تطبیق فرمان رئیس جمهور داشته باشد و منحیث یک ناظر قوی از عملکرد های ادارات موظف از تطبیق فرمان نظارت نماید. همچنان رسانه باید مدت زمانی را که برای فعالیتها  برای هر اداره حکومتی قید شده در نظر داشته وقت به وقت مصاحبه ها مباحثه ها با ادارات مربوطه  انجام دهند تا ادارات متوجه شوند که نهاد های مدنی افغانستان حالا توانایی پیگیری موضوعات مهم کشوری را دارند. رسانه می توانند شمارش معکوس را همه روزه برای فعالیت های که وقت انجام آن نزدیک می شود با نام اعضای تیم که مسولیت آنرا دارند، نشر نماید که این امر سبب می شود تا وزارت خانه ها مبجور به تطبیق فعالیت های آن در زمان مشخص شوند.

افراد هم می توانند از هر طریق ممکن به کمک رسانه ها منحیث گروه فشار ادارات تطبیق کننده را تحت نظر داشته و پیگیری نمایند که کدام اداره و یا وزارت کدام فعالیت را در چی مدت زمان انجام دهند. همچنان افراد می توانند از طریق صفحات اجتماعی مانند فیسبوک ، تویتر و وبلاگ ها این موضوع را پیگیری نموده و مورد بحث و گفتگو گیرند.

حالا می خواهم فعالیت های را که مدت زمان اجرا آن یک ماه تعیین شده است خدمت دوستان و خوانندگان با نهاد های مربوطه و افراد که مسوولیت اجرا آنرا دارند شریک سازم همینظور تمام رسانه ها و افراد که در صفحات اجتماعی دسترسی دارند نیز می توانند این کار را انجام دهند، که این کار خود به حیث یک فشار بالای ادارات و اعضای تیم های تاثیر خود را خواهد داشت.  

1-     نهاد مربوط ـ اداره لوی سارنولی موظف است:

-          طی مدت یک ماه، تمام اشخاصی را که در توقیف‌خانه‌ها به سر می‌برند توسط سارنوالی‌های مربوط بررسی، از توقیف بدون مدارک اثباتیه جلوگیری و لست مکمل اشخاص تحت توقیف را با توضیح اتهامات‌شان به کمیته عدلی و قضائی ارایه نماید.

-          کمیته موظف: رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی، عطا محمد نوری رئیس دفتر و به نماینده گی از ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران عزیز الله غنی زاده معاون اداره حراست از قانون و برید جنرال میرآقا کارشناس.

2-      ریاست مستقل ارگان‌های محل موظف است:

-          طی مدت یک ماه، پست‌های والیان ولایات کشور را ارزیابی مجدد نموده و در مورد اصلاحات لازم پیشنهادهای مشخص‌شان را به مقام ریاست جمهوری ا.ا ارایه نماید

-          کمیته موظف: فرید ماموند زی معاون پالیسی، عبدالولی حمیدی رئیس دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران محترم حسن جان بزگر و عبدالرحمن فراهی کارشناسان.

3-      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف است:

-          طی مدت یک ماه، در مورد جزئیات تطبیق و ضرورت موجودیت پروژه CBR و سایر پروژه‌های همانند آن به شورای وزیران گزارش ارایه نماید؛

-          طی مدت یک ماه، ساختار کمیسیون و تقرری تمام پرسونل، به شمول بورد تعیینات و ریاست عمومی خدمات ملیک و کمیشنران آن را بررسی مجدد نموده، با در نظر داشت معیارهای بلندتر و شرایط حداقل استخدام در پست‌های مهم کمیسیون، طرح اصلاحات داخلی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را به مقام ریاست جمهوری ا.ا ارایه نماید.

-          کمیته موظف: سید ذبیح الله ساویز رئیس دارالانشای کمیسیون، عبدالله صدیقی رئیس پالیسی کمیسیون و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران احمد وحید شکیب رئیس تشکیلات و عبدالکریم نورستانی کارشناس.

4-     کمیسیون مستقل انتخابات موظف است:

-           طی مدت یک ماه، طرح ثبت نام رأی‌دهنده‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 را ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید.

-          کمیته موظف: ذکریا بارکزی و محمد هاشم فهیم معاونین دارالانشای کمیسیون انتخابات و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران عبدالرحمن فراهی و محمد برات حصار کارشناسان.

5-     وزارت مالیه موظف است:

-          طی مدت یک ماه، طرح خداحافظی پرمنفعت (گولدن هندشک) را به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تکمیل و به شورای وزیران ارایه نماید؛

-           طی مدت یک ماه، از طریق مدیریت تصفیه کابل‌بانک، حسابات مربوط به آن بانک را نهائی ساخته به مقام ریاست جمهوری گزارش ارایه نماید.

-          کمیته موظف: دکتور محمد مصطفی مستور معین مالی، حامد صالحی رئیس دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران نور احمد بهین رئیس اداره اقتصاد و بازسازی و مطیع الله مجددی کارشناس.

6-     وزارت تجارت و صنایع موظف است:

-           طی مدت یک ماه، در مورد تعداد اتشه‌های تجارتی در کشورهای مختلف و میکانیزم تعیین آن‌ها بر اساس نیازمندی‌ها و حجم تجارت کشور، به شورای وزیران گزارش دهد؛

-          کمیته موظف: مزمل شینواری معین امور تجارتی،  پامیر پتنگ رئیس دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران  محمد امین رجب و   محمد طاهر عثمانی کارشناسان.

7-     وزارت اقتصاد موظف است:

-           طی مدت یک ماه، طرح مشخص برای نظارت از پروژه‌های انکشافی، به شمول پروژه‌های شاروالی‌ها را به شورای وزیران ارایه نماید.

-          کمیته موظف: وزارت اقتصاد   شیر احمد جامی زاده معین مسلکی، عبدالحفیظ مصلح رئیس دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران   کبیر درانی معاون اداره روابط بین المللی و بهرام امامی کارشناس.

8-     د افغانستان بانک موظف است:

-           طی مدت یک ماه، پالیسی نظارت از خروج اسعار خارجی از طریق میدان‌های هوائی کشور را تطبیق، به صورت متداوم مراقبت و از نتیجه به مقام ریاست جمهوری ا.ا گزارش ارایه نماید.

-          کمیته موظف: دافغانستان بانک  خان افضل هده وال معاون د افغانستان بانک، خانم عصمت ایوبی رئیس دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران زلمی خوگیانی کارشناس و   گل نذیرکارشناس.

9-     وزارت معادن موظف است:

-          طی مدت یک ماه، لست مکمل مشاورین خارجی، مراجع استخدام و دلایل استخدام آن‌ها را همراه با لست کارمندان داخلی آن وزارت که از منابع خارجی تمویل و یا از آن‌ها امتیازات اضافی اخذ می‌نمایند، به صورت کتبی از طریقی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ارایه نماید.

-          کمیته موظف: احمد جاوید سادات معین پالیسی و برنامه ها، رحمت الله کوثری رئیس دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران خلیل لطیف و  تقی حسینی کارشناسان.

10- وزارت انرژی و آب موظف است:

-          طی مدت یک ماه، گزارش پیشرفت کار در بندهای برق مچلغو، پاشدان، شاه و عروس، سلما، المار و کمال‌خان و چه‌گونه‌گی انتقال برق نغلو و سروبی به شهر جلال‌آباد را به شورای وزیران ارایه نماید.

-          کمیته موظف: انجینیر فاروق معین انرژی، ضیاگل رئیسه پلان و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران عبدالستار صافی کارشناس.

11- وزارت فواید عامه موظف است:

-          طی مدت یک ماه، در تاسیس و تعیین سرنوشت اداره خط آهن افغانستان اقدام نماید؛

-          طی مدت یک ماه، ترمیم سالنگ‌ها را با استفاده از تعهد پنج میلیون دالری نیروهای ائتلاف بین‌المللی آغاز و از پیشرفت کار بازسازی سالنگ‌ها و اعمار سرک دوشی پلخمری به صورت منظم به شورای وزیران گزارش ارایه نماید.

-           طی مدت یک ماه، لست تمام پروژه‌های نیمه کاره را با ذکر دلایل تأخیر، توقف و تعویق کار آن‌ها، ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید؛

-          کمیته موظف: وزارت فواید عامه نورگل منگل معین تخنیکی، سید عباس گردیزی رئیس دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران  عبدالغفار فیضی جدران و  محمد امان بارز کارشناسان.

12- وزارت امور شهرسازی موظف است:

-          طی مدت یک ماه، ساختار تشکیلاتی و ماسترپلان شهر کابل جدید را مطالعه و طرح مشخص به شورای وزیران ارایه نماید.

-          کمیته موظف: وزارت امور شهرسازی  امرالدین سالک معین ساختمانی، محمد اسحق فرجاد رئیس دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران   زلمی خوگیانی کارشناس.

13- وزارت احیا و انکشاف دهات موظف است:

-          طی مدت یک ماه، از مرحله دوم پروژه‌های همبستگی ملی با ذکر بودجه محل مشخص، چه‌گونه‌گی تمویل و مسوولین آن، به تفکیک ولایات و ولسوالی‌ها، به شورای وزیران گزارش ارایه نماید.

-          کمیته موظف: وزارت احیا و انکشاف دهات  محمد طارق عصمتی معین برنامه ها، لیلما عباسی رئیس  دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران   محمد طاهر عثمانی و   عبدالرب سلطانی کارشناسان.

14- وزارت مبارزه علیه مواد مخدر موظف است:

-          طی مدت یک ماه، طرح مشخص در مورد بیرون شدن آن وزارت از حالت کاملاً پالیسی‌ساز به وضعیتی که بتواند عملاً در امر مبارزه علیه مواد مخدر اقدام کند، به شورای وزیران ارایه نماید.

-          کمیته موظف: انجنیر ابراهیم ازهر معین مالی و اداری، محمد شعیب رئیس دفتر و به نماینده گی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران محمد کریم کریمی کارشناس.

این چهارده مورد است که ادارات مختلف باید در یک ماه اول آنرا عملی نموده و گزارش خود را به شورای وزیران ارایه نمایند، و ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران وقت به وقت تمام شهروندان افغانستان از آن آگاه سازد درین زمینه شورای ملی می توانند در ختم ماه ادارات که فعالیت های خود را انجام نداده اند مورد استجواب قرار دهند،  رسانه ها نیز بیشترین نقش را داشته می تواند به طور در ختم ماه از تاریخ صدور فرمان که 5 اسد حساب است  با مسولین و کمیته موظف طی مصاحبه ها آن را پیگیری نمایند و مردم افغانستان را نیز در جریان قرار دهند.