د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

مور

نسیم ستوری 13.05.2012 01:34

دا  د  هـغـو پتمنو  ملـګـرو  لـپـاره  چـې  د مور د خوږ نعمت څخه بې برخې دي

مــــــورې ژونــــــدون مــــې د ژونـــــدون نـــه خــفــه
د ســــــــوچ کــاروان مــې د ســــکـــــون نــه خــــفــه

لاړې د ســتــرګـــــــو مــــې پـــــنــــاه شــوي مــورې
ولـــــــې زمــــــا نــــــه تـــه جــــــدا شــــــوي مــــــورې
اوس د تـــالا بـــاغــچــــي پــه څـــــنــګ ولاړ یــم
ســلــــګــــــو نــیـــــولـــــــی یـــم مــلـــنــــــګ ولاړ یـــم
زړګـــی مــــــې ځــــکــه لــه بــیــــلـــتــون نـــه خـــفــه
د ســـوچ کــاروان مـــې د ســـکـــــــون نـــه خــفــه

د ښـــــــــکلاګــانـــــــو مـــعــــــجـــــــزه وي مـــــــــــورې
دې ســـتــړي زړه تـــه مـــې دمــــــه وي مـــــــورې
ســتــړی ســـتــومـــــانـــه یـــم ســلــګـــــــو نـــیــولــــــی
دې ســـتــا پــه غـــم کــې تــــورو شـــپـــو نـیــولــی
نــــظــر د ســتــرګــــــو مــــــې بـــدلــــــــون نـــه خـــفــه
د ســــــــوچ کــاروان مــې د ســــکـــــون نــه خــــفــه
حــســـــن ښـــــــکــلا او مـــحــــــــبــــت وي مـــــــورې
د نــــنـــګ زانــــګــــو مــې د هــــمـــت وي مــــورې
ســـتـــا جـــــــــــداي زه درددولــــــــــــــــــی یــــمـــــه
د زړه پــه کـــور کــــې چــــې نـــن غـــلــــی یــمــه
قـــســـمــــت زمــا د خـــــپـــلـــه شـــتــــون نـــه خــفـــه
د ســــــــوچ کــاروان مــې د ســــکـــــون نــه خــــفــه

د زړه زانــــګــــــــــو دې زنـــــګـــــــــولـــــــم مــــورې
تـــــا پـــــه خــــــــــبــــرو راوســـتـــــــــلـــــم مـــــــــــورې
اوس تــــا پـــســـې څـــیــــرې ګـــریــــوان ګـــرځـــمــه
قــــســــــــم دې زه اوس ســـرګـــــــــردان ګــــــرځـــمــه
زه د بـــــیـــــلـــتـــون لــــــدې قـــانــــون نــــه خــــفـــه
د ســــــــوچ کــاروان مــې د ســــکـــــون نــه خــــفــه

مـــــــورې نســیـــم ســـتـــوري لـیـــکلــی شــعــر دی
زمـــــا پــــــه درد ئـــــــــې درددولــــــــی شـــعــر دی
د هـــــــغــــــې مــــور تــــــه اوږد ژونــــد غـــواړمـــه
د هــــر نـــعـــمـــت ورتــه خـــوږ خـــونـــد غواړمـــه
د زړه کـــــــنـــــډر مــــــې د ســـــمـــــون نـــه خـــفــه
د ســـــوچ کــاروان مـــې د ســـکــــــون نـــه خـــفــه