د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دافغانستان يادښتونه

کرستيناليمب 10.07.2005 02:00

دکتاب نوم        : دافغانستان يادښتونه

ليکواله           : کرستيناليمب

ژباړن             : محمدزبيرشفيقي

خپرندوی       : ميوندخپرندويه ټولنه

(دويم چاپ)

                                               

                                                                  کابل:

                      سباکتابخانه ،چهارراهي صدارت - موبايل :۰۰۹۳۷۹۳۲۰۳۶۶

                            پشاور:

                                                سباکتابخانه،قصه خواني ،موبایل:۰۳۰۱۸۸۸۳۵۵۰