د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دموکراسي

ميرنوازروهين 26.06.2011 14:16

دموکراسی
دموکراسی چه کورته غم راوړی نو ورکه دشی
چه تورې شپې اوتورتورتم راوړی نوورکه دشی
دورورولئ په ځای چه تخم دنفاق وشیندی
چه تعصب راوړی ستم راوړی نو ورکه دشی
چه دنیادارمودنیادار اوخوارموخوار جوړوی
که دازادبازارسیستم راوړی نوورکه دشی
په انسانانوچه حاکم کړی دځنګل قوانین
که داسې علم اوقلم راوړی نو ورکه دشی
په تش شعاردودانئ موچه اباد ورانوی
چه دخوشئ په ځای ماتم راوړی نو ورکه دشی
په بر ګودرچه رقیبان لښکر لښکرولاړوی
هسې که زیری دصنم راوړی نوورکه دشی
دمور شیدې دشی داوچ سوړسک زمونږدخلکو
چه داحسان وریجې غنم راوړی نوورکه دشی
څه چه په نورواوروی دنعمتونو باران
پښتنی مینو ته چه بم راوړی نوورکه دشی
چه زمونږاوښکې پاکې نه اواه موختم نه کړی
نه موزخمی زړوته ملهم راوړی نو ورکه دشی
زمونږپه خواروپښتنو اوبیګناه اولس چه
بدې شیبې دجهنم راوړی نوورکه دشی
چه داولس پر ځای مافیا کړی په اولس حاکمه
چه ښاماران راوړی لړم راوړی نوورکه دشی
تش چه دګوړې په ویلو زمونږ خولې خوږوی
نور راته زهر دم په دم راوړی نو ورکه د شی
سمسور باغونه مو چه اړوی په خړو دښتو
تشې وعدې چه دحرم راوړی نوورکه دشی
عملی پائلې یې چه جنګ او وروروژنه اوسی
په نوم چه سوله او سلم راوړی نوورکه دشی
که داسې شان دموکراسی وی خدایږو نه یې غواړو
چه درغلئ راوړی اوچم راوړی نوورکه دشی
موږپه رښتیا دموکراسی غواړو ارمان مودادی
زموږدخلکو دزړه هیله ده ګمان مودادی


میرنواز روهین
جرمنی- اوفن باخ __ ۲۲.۰۶.۲۰۱۱