د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

هرخوا نن تبا هې راته ښکا ريږي

عبدالله بهار 24.06.2011 23:45

هرخواچه نن ګورم تبا هی راته ښکا رېږی

په هرچا کی نن بي وفا يي راته ښکا ريږی

چه زما د خوشحالۍ يوسبب وه هغه نن نشته

ځکه غمګينه نن هره خوشحا لی راته ښکاريږي نه

پوهيږم د چا سره نن وکړمه دوستی

دمطلب نه ډ که نن دهرچا اشنايي راته ښکاريږی

په خوله به يوڅه وايي اوپه زړه به يي بل څه وي

دهرچا په نيتونو کي نن کوتاهي راته ښکاريږی

يوبل ته دمددلاس څوک نه ورکوي

نن په دی دنيا کي نن ځا ن ځا ني راته ښکا ريږي

هسي په نوم به مسلمان وي کارونه به داسلام نکوي

نيمګړي نن دهر چا مسلماني راته ښکا ريږي

رښتيا چه بها ره په هريوشعرکي حق وايي

ځکه دی په شعروکي نن روښنا يي راته ښکا ريږي