د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

هر خوانن د نفرت اورونه بل ښکا ري

عبدالله بهار 19.06.2011 10:22

په دنيا کي نن هر څه راته بدل ښکا ري

هر خوا نن د نفرت اورونه بل ښکا ر ي

هغه مينه او محبت اوس نشته په زړونو کي

هر څه نن روان په چل او ول ښکا ر ي

په چا وکړم اعتبار والله چه حيران پا تي يم

خپل ورور هم نن را ته غل ښکا ر ي

خپل مي نن رانغلل پکا رخو پردو لاس راکړو

ځکه هغه پرد ي نن را ته خپل ښکا ري

رشتيا او حق وينا نن هيڅوک نه کوي

بد را ته نن خپل هر يوعمل ښکا ر ې

هغه اشنا چه تل به يي دوفا دعو ي کو لي

هغه اشنا هم نن راته بدل ښکا ر ي

هر يو شعر دی ډير ښا يسته وي ا ي بها ره

د ټولو نه ښا يسته نن راته دا غزل ښکا ري