د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

موجود دې د ا زل نه لري زوال

عبدالله بهار 16.06.2011 22:12

دخيال په ايينه کي هروخت جوړومه ستا صورت

ستا په يا دونوکې جانانه زه مشغول يم هرساعت

داخاندا به دی زه بدله په ژړاکړمه جانانه

که درته بيان کړم زه د دي سوي زړه حا لت

زما د ميني قد ردی هيڅکله ونکړوپه ژوند کي

که مړشوم هله به د رمعلوم شي زما د ميني اهميت

چه وفا دي په وس کي پوره نه وه ولي دي ميين کړم

بس دي ستا جفا مي نوربرداشت نشي له همت

دهجردا سلسله دی نوره ختمه کړه جانانه

وصال راوړه جانانه نورمي نه کيږي طا قت

مخ دی نورپه نقا ب کي پټ سا ته جانانه

ستا سپين مخ ته د کتوزه نه لرم جرات

زه بهار به دی هروخت بهار بهار کړم

که لږ دی وکتل جانانه ما ته په الفت