د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

شعر

عصمت الله جمال خيل 16.06.2011 14:33

په مزار مي مشـــــــــــالونه راته بل کړي
سر په سر ګلونه جوړ په ال ول کړي
زه خولاړم د دنيانــه غم مــــــــــي نه شته
اخرت مي په ســـوالونو راته ګل کړي
په دنيا کي خو شــــيطان راســـــــره مل وو
ښه عمل د لاري مـــل دي ښـــه عمـــــل کړي
څه ښه وايي چي کري هـــــغه بــــــــــه ريبي
ښه کرکيله به دي ښه شي ښه کرل کړي
جمال خيله نيت صـفا منزل اســــــــــان وي
د خپل خداي ځني سوالونه په هر ځـــــل کړي