د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

څلوريزه

عصمت الله جمال خيل 16.06.2011 13:35

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

چي عزت ورباـندي ګران شي نو ســـــــــــــړي شي
بــــــي عــــزته ســـړي ورو په ورو پردي شي
نو مونږ ته راکړي ډير عزت پروردګـــــــاره
هم خزان وي ستا له لـــــوري هم ســـــــپرلي شي