د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د ماشومتوب زندګي

عبدالله بهار 16.06.2011 13:03

څه ښکلي وختونه وه بي غمه بي غمي وه

د ماشومتوب څومره ښکلي زندګي وه

لوبي اومستي زمونږ د ژوند لويه حصه وه

دهيڅ نه خبرنه وه نه موغم او نه ښا دي وه

نه مو ارمان وه نه خفګان نه مورقيب وه

نه جانان بس هر وخت به زموږ خاندا اوخوشحالي وه

که دنيا به ورانه يا ابا ده شوه زمونږبه څه پروانه وه

زمونږه خپله دنيا اويوه لوي با دشاهي وه

نه خبروو د ګناه نه نه موکوله څه خطا که هرڅه موکول بس مونږته ازادي وه

يوه لحظه کي به مونږ وکړل ډيرجنګونه بله لحظه کي به بيا زمونږښکلي ورورولي وه

د بهار د نن زماني د دوستانو نه زړه موړ شو کا ش چه بيا هغه دوستان اوهغسې دوستي وه