د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ده زړه درد

نښترساپی 12.06.2011 22:43

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

زلمته ولې مې ژړاې
زلمته ولې مې سوزای
زلمته مه مې زوره وه
زلمته مه مې کړه وه
زلمته څه ګنا مې کړې
د جزا وړ نه ېمه زه
ای زلمته سترږې پرامینزه ، وږوره!
د جزا وړ نه دې پښتون
د سزا وړ نه دې پښتون
زلمته ولې مې ژړاې
زلمته ولې مې سوزاې
زلمته څه غواړې له مانه
د وحشت توفانونه دې بس کړه
زړږاې دې نه داې ېخ؟
د جهنم لمبې دې بس کړه
زړږاې دې نه داې ېخ؟
د مرږې وږمې دې بس کړه
زړږاې دې نه داې ېخ؟
زلمته مه مې سوزه وه
زلمته مه مې کړه وه
اې زلمته !
د مرږې عطرونه دې نابود شه،چه له پښتونونه راچارپېردې
د هدېرو ګلونه دې نابود شه،چه له پښتونونه راچارپېردې
نور د پښتون اوښکې نه غواړمه توې شې
بس! سمندرونېې نړې نېولې ده
زلمته زړه دې ورحمېږه
د پښتون زړه زخمې زخمې دې
(نښتر ساپې، وېانا)