د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ديوي شپي ناوه

مینه 12.06.2011 13:23

رو رو وخانه رورو قدم دي کيږده
ولي ته ما حصا روي پريږده چي ځمه
وخانه رورو قدم دي کيږده
لاليه ولي ولي ته غوصه يي
ما نه په څه خفه خفه يي
دا لوپټه درته جولۍ نيسم مينه
رو رو وخانه رورو قدم دي کيږده
ولي ته ما حصا روي پريږده چي ځمه
وخانه رورو قدم دي کيږده
مينه زما زما ونه دبل يي
اودا مينه زما درسره تل يي
ولي ته ما حصا روي پريږده چي ځمه
وخانه رورو قدم دي کيږده
تا نو خفه خفه کله منمه
بس دي پخلا شه او زه مرمه
ګني په تورو کوسو ځان پانسي کومه
وخانه رورو قدم دي کيږده
ولي ته ما حصا روي پريږده چي ځمه
رو رو وګلي رورو قدم دي کيږده
قدم دي کيږده ګني زه در پسي مرمه
رو رو وخانه رورو قدم دي کيږده
مه ګلي داسي داسي ولي وايي
ته خو زما په تن کي څا يي
زه به يوازي په دنيا کي څه کومه
رو رو وګلي رورو قدم دي کيږده
قدم دي کيږده ګني زه در پسي مرمه
رو رو وخانه رورو قدم دي کيږده