د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ستا کتو ستا لېدو لۀ به درځم

شمشاد دشتې 28.03.2011 23:48

ستا کتو ستا لېدو له به درځو ,ستا د شونډ ښکولېدو له به درځم
تېرې شولې شپې په غم کې اشنا,بسدې نور دغم کمېدوله به درځم
چې دې ساتلې د مودو سترګوکی,دهغه وښکوتوېدوله به درځم
په اتظار ېم دسکړې ماذېګر,دلبره ستا دجم کوڅوله به درځم
لاچې نه دې سپړېدلې ستا دشوندو غټی,لکه شبنم و صحر سپړېدو له به در ځم
که هر څو ېم بندېوان دفراق په رسو ,زه شمشاد,دوطن خړو غرو له به درځم