د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نوی کال

نسیم ستوری 21.03.2011 10:16
نــــــــــوی کـــال پـــــــدې خــــــــــبـــر دی
پــــه چــــا غـــم پــــه چــــا اخــــتـر دی

دا هــــم بــــــیــا کـلــــــي تـــــــــه راغـــــــــی
ددی کــلـــــــــــــي زړه پـــــــــرهــــــــــــر دی

مــیـلــــمــــستـیـا بــــه ئــــــې ښـــه وکــــړو
چــــې راغـــلـــــــی مــــــــو پــــــــه ور دی

دســــــتـرخـــــــوان د پـــــښـــتـــــنــــو هــــم
پــــه جـــهـــان د ټــــــــولــــــــو بــــــر دی

هــــــــم ســـپـــرلــــې د ســـرو ګـلـــــــــونــــــو
رالــــــیــــــږلــــــی خــــــپــــل رهـــــــبــــر دی

خــــو پــــښــتـــون پـــه خـــپـلـه خــــاوره
بـــې اخــــــتـــــیــــاره در پـــه در دی

چـــــې ســـپـــرلـــی ورتــــه خـــــنـــدېــــــږي
هــم ئـــې زړه د مـــیــنـــې ســــپـــر دی

خــــو افــــــســــوس پــــــــه دی خــــــــبـــره
بــــې اتــــفـــاقــــــــه ئـــــــې نـــــــظـــر دی

خـپلـه ژبــه چـــې څــــوک پـــــــرېـــــــږدي
لــکــه مـــات ئــــــې خــــــپـــل وزر دی

چـــــې د بـــــل ډول تــــــــه ګــــډیـــــږي
دا لـــښـــکــــــر د بــل لـــښــــکـــــــر دی

حــــقـــیـــقـــت ئــــــې دربـــیــــــان کــــــړو
دا شـــاعــر تــیــر لــه خــپـــل ســـر دی

دا نســیــــم ســـــــتـــوری مـــلــــــګـــــــرو
پــــه کــــونـــــړ کــــې د تـــــــنــــر دی