د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

په افغانستان کې د اپيموکاروبارڅوک کوي ؟ سي آی ای که طالبان ؟

پوهنمل زاهدي احمدزی 19.05.2005 02:00

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

دکتاب نوم        : په افغانستان کې داپيموکاروبار څوک کوي ؟

                                       C.I.A که طالبان ؟

ليکوال           : پوهنمل زاهدي احمدزی

دچاپ شمېر    : ۳۰۰۰ ټوکه

دچاپ کال      : ۱۳۸۴ هـ ل

خپرندوی      : اميرکروړ کتابپلورنځی ، بورډ بازار - پېښور