د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در دام مافیا

حقیقت 31.07.2010 10:16

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی باساس فیصله بن و فرمان شماره 257 مؤرخ 2/3/1381 اداره مؤقت افغانستان جهت تطبیق اصلاحات ادارای در وزارت ها و ادارات ملکی مستقل دولتی ایجاد گردید که دیدگاه و اهداف عمومی آن قرار ذیل میباشد:

دیدگاه:

دیدگاه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی عبارت از ایجاد یک اداره سالم، حسابده و شفاف که قادر به عرضه خدمات بهتر به مردم افغانستان باشد.

اهداف:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور تحقق اهداف ذیل ایجاد و فعالیت مینماید:

 ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری کشور.
 تثبیت وظایف خدمات ملکی.
 استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، شایستگی و تجربه کاری.
 تنظیم اساسات امور ذاتی و طرز فعالیت مامورین خدمات ملکی.

اساس این اداره در اوایل از طرف افراد متخصص و کار فهم با نیت نیک گذاشته شده بود تا وزارت ها و ادارات ملکی دولتی را اصلاح نموده و در تمام بست های خدمات ملکی افراد را از طریق پروسه رقابت آزاد باساس اصل شایستگی، تجارب و اهلیت استخدام نموده تا افراد کار فهم برای این کشور جنگ دیده عرضه خدمات نمایند. ولی بدبختانه دولت فعلی باساس مصلحت ها مانند سایر وزارت ها و ادارات دولتی نه تنها یک شخصی با تقوا را در رأس این اداره تعیین ننمود، بلکه کسی بحیث رئیس این اداره مقرر شد که حتی تحصیلات عالی هم ندارد. نامبرده تمام توجه خویشرا بجای عرضه خدمات به مردم این کشور به گروه مشخص خویش (جمعیت) معطوف نموده و در اکثر بست های عالیرتبه در ادارات مختلف افراد نالایق و بی تحصیل گروه خود را جابجا کرده که مثال خوب آن آقای سید حبیب شاه حامد میباشد، موصوف چندی قبل در بست ریاست معارف شهر کابل کاندید بود، که بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی موفق نشد و به نسبت ارتباطات قوی که با داکتر مشاهد داشتند مستقیماً بحیث کمیشنر بورد تعیینات خدمات ملکی پیشنهاد گردیده و از جانب رئیس جمهور کرزی پیشنهاد شان منظور شده و فعلاً استخدام مامورین عالیرتبه و سرنوشت آن بدست این چنین شخص میباشد.

برعلاوه داکتر احمد مشاهد آهسته آهسته جهت تعین رفیقان و افراد وابسته خویش بنام اصلاح تشکیلات اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ساختار قبلی این اداره را تغیر داده تا از این طریق تمام افراد کارفهم و با تجربه که تهداب کمیسیون را گذاشته بودند ایشان برطرف نموده و بجای آن همدستان و کسانیکه اصلاً شایستگی و تجارب لازم ندارند را مقرر نماید، که مثال خوب آن آقای داکتر ولی احمد حمیدزاده میباشد، موصوف از جمله کسانی است که اساس کمیسیون را گذاشته بودند ولی از طرف داکتر مشاهد و همدستان او از بست ریاست عمومی خدمات ملکی دور کرده شد و بجای آن یک شخص بی تجربه که حتی شرایط و معیار های قانون کارکنان خدمات ملکی را هم پوره کرده نمیتواند نخست بحیث مشاور رتب و معاش کمیسیون با معاش گزاف مقرر و متعاقباً در بست اول بحیث رئیس عمومی خدمات ملکی تعیین گردید. در پهلوی آن روح الله عثمانی آمر پروژه MCP کمیسیون که در اکثر وزارت ها و ادارات دولتی اعضای فامیل خویش و رفیقان داکتر مشاهد را تا حال با معاشات بسیار بلند از طریق پروژه خویش استخدام نموده است و حتی در اوقات محتلف اندازه معاشات افراد ذکر شده را خلاف معیار ها و اساسات بانک جهانی از 400 الی 500% افزود نموده است در ریاست عمومی طرح و تطبیق پروگرام های خدمات ملکی بدون پروسه رقابت آزاد که خلاف ماده دهم قانون کارکنان خدمات ملکی میباشد تعیین نمود.

همچنان داکتر مشاهد فرهاد عثمانی را در قدم نخست بحیث رئیس هماهنگی پروژه های انکشافی که به تعداد یک نفر تحت اثر شان بود تعین کرده و فعلاً نامبرده را در بست ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی مقرر نمود. داکتر مشاهد فعلاً هم پروسه استخدام خویشاوندان و دوستان خویشرا را با معاشات بلند ادامه میدهد.

باساس شواهد موجود چارت ذیل ارتباطات فامیلی افراد فوق الذکر را نشان میدهد:

این همان تعداد افراد است که تا فعلاً تثبیت شده اند ولی امکان دارد که عده ئی زیاد موجود باشند که در وزارت ها و ادارات دیگر با معاشات بسیار بلند استخدام شده باشند.

خواننده گان عزیز!

چی فکر میکنید که در کشور فقیر چون افغانستان معاش این حلقات چند خواهد بود؟ بطور مثال اندازه معاش تثبیت شده افراد فوق الذکر قرار ذیل میباشد:

1. داکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون معاش دولتی + 14000 دالر
2. راحله هاشم صدیقی مشاوره کمیسون 10000 دالر
3. میراحمد جاوید سادات رئیس عمومی خدمات ملکی 8500 دالر
4. فرهاد عثمانی رئیس عمومی انستیتوت خدمات ملکی 8500 دالر
5. زبیر کرامی مشاور هر کاره خدمات ملکی از چندین مرجع در حدود 6000 الی 7000 دالر معاش ماهواد بدست میاورد.
6. روح الله عثمانی رئیس عمومی طرح و تطبیق پروگرام ها که کمیشن کار قوی روند معاشات بلند میباشد نظر به تکتیک ها و چالاکی که دارد اسناد اندازه معاشات خویشرا طوری پنهان و پوشیده نموده است که قادر به اسناد و مدارک نشدیم تا به هویت آن معاش موصوف معلوم شود.

برعلاوه آن سهولت ها و مصارف خانه داکتر مشاهد از کمیسیون تهیه و تمویل میگردد، بطور مثال پسر موصوف از مدت زیادی بدینسو از موتر دولتی کمیسیون جهت حمل و نقل شان استفاده مينمايد، تمام خریداری ضروریات از بازار الی خانه و مهمانخانه شان با استفاده از موتر های کمیسیون صورت میگیرد و به همین شکل پسر وی حتی مامور رسمی هم نمیباشد ولی در تعدادی زیاد از بورسهای خارجی ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی بخارج رفته است، سامان آلات سپورت مامورین کمیسیون از سال ها زیاد تا به حال در خانه احمد مشاهد استفاده میگردد، حتی پخت و پز و سرویس محافل خانه وی از طرف آشپزان و کارکنان خدماتی کمیسیون صورت میگیرد.

پسر راحله هاشم صدیقی که فارغ صنف دوازدهم میباشد بحیث سوپروایزر پروژه CAP با معاش بلند مقرر شده است، مشاوره کمیسون بجای آنکه در این موقف مصدر خدمت به مردم کشور جنگ دیده ما شود اکثر اوقات مصروف کار های شخصی و سیاسی خویش میباشد، گاهی مسول تامین حقوق زنان میباشد و گاهی هم کمپاین بست های عالیرتبه وزارت ها و ادارات دیگر را پیش میبرد.

به همین شکل انجنیر وهاب نادر یازنه میر احمد جاوید سادات با معاش بلند بحیث مشاور منابع بشری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مقرر گردیده است.

برعلاوه فساد در ریاست مالی و اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اوج خود رسیده است که بطور مثال این ریاست یک عراده موتر پرادو بنام صفر کیلومتر را برای ریاست ارتقای ظرفیت چندی قبل خریداری کرده بود که بعداً معلوم شد که موتر ذکر شده نه تنها صفر کیلومتر نبود بلکه قبلاً تکر هم کرده بود که تمام کارکنان ریاست مالی و اداری کمیسیون درجریان این موضوع میباشند، متعاقباً در مسترد نمودن این موتر اقدام صورت گرفت.

مثال زنده دیگر فساد در این ریاست عبارت از گفته های مفتیشین اداره محترم کنترول و تفتیش شورای وزیران میباشد که چندی قبل در اثر تفتیش شان قضیه را دریافتند که چهار کارمند ریاست مالی و اداری در یک معامله مبلغ 72000 افغانی فی نفر را از یک قراردادی گرفته بودند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بصورت کل در دام یک گروپ مشخص قرار گرفته و اسلحه خوب آن پروگرام MCP میباشد که جلو داخل شدن تمام افراد با تحصیل، متجرب و بافهم در پست های عالیرتبه، کلیدی و مهم در ادارات دولتی گردیده و بجای آن دوستان و رفیقان داکتر احمد مشاهد، روح الله عثمانی و جاوید سادات با معاشات بسیار بلند بدون در نظر داشت معیار ها، اهلیت و شایستگی استخدام میگردد و ملت مظلوم ما نمیداند که این افراد چطور استخدام میگردند، چقدر معاش بدست میاورند، نتایج، دست آورد ها و عرضه خدمات شان به مردم ما چیست.

سوالات زیاد در اذهان عامه بوجود میاید که:

• آیا یک فرد وطن پرست پیدا خواهد شد تا از اشخاص و روسای بلند رتبه کمیسیون در باره موارد فوق الذکر بپرسد؟
• آیا نهاد و یا افرادی وجود دارد تا در باره نحوه تقرر روسای کمیسیون، اسناد تحصیلی و تجربه کاری شان بازپرسی نمایند و یا این موضوع نادیده گرفته شده و با ملت بیچاره افغان به همین شکل جفا ادامه خواهد داشت؟
• آیا این دونران نابینا دانستن لسان خارجی (انگلیسی) و آمدن از کشور های خارج به افغانستان را برای یک تعداد افغانان استفاده جو تا چوقت معیار استخدام قرار خواهند داد؟
• آیا نهاد و یا اشخاص وجود دارد تا کارکرد های کمیسیون را طی چند سال گذشته ارزیابی نموده و حزینه های آنرا محاسبه نماید؟
• تا چوقت مجریان قانون (داکتر مشاهد و تعداد از روسای کمیسیون) به فساد و استفاده جوی خویش ادامه خواهد داد؟
خواننده گان و هموطنان گرامی بصفت افغانان که وطنش را دوست دارد باید این موضوعات با مقامات بالا جدی مطرح شود تا از ادامه همچو اعمال زشت جلوگیری شده تا یک گام مثبت در رابطه به آن برای آینده برداشته شود در غیر آن همانطوریکه میدانید این فرصت ها تا اخیر از طریق خارجیان برای ما پایدار نیست و باید از آن استفاده معقول صورت گیرد.

علاوتاً از موارد ذیل فساد در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میتوان از یادآورشد:

1. داکتر احمد مشاهد و فامیلش از تحایف بسیار زیادی تا حال بنام کمیسیون مستفید شده است بطور مثال از کمپیوتر های لپ تاپ پروژه ها، یک عراده موتر نوع پرادو از(ASGP)، خانه کارته پروان وی که به پول کمیسیون اعمار گردیده است و بعداً به پروژه (ASGP) به بخش امور ولایات از طرف رئیس این ریاست بنابر تحکیم روابط وی با داکتر مشاهد به کرایه داده شده است. (این معامله جهت خوش خدمتی برای رئیس کمیسیون صورت گرفته بود)
2. خانه های داکتر احمد مشاهد در ولایت کابل بعد از احراز پست های مهم دولتی وی:
- یک باب خانه در سرک 15 وزیر اکبر خان
- یک باب خانه در شیرپور (شیرچور)
- یک باب اپارتمان در مکرویان
- یک باب خانه در کارته پروان که فوقاً تذکر یافت
- یک یا چندین نمره زمین در شهرک کمیسیون در میدان شهر
- یک باب خانه (قصر) در قلعه مراد بیک که فعلاً تحت کار (اعمار) است
سوال این است که داکتر احمد مشاهد تمام این خانه ها را از کجا کرده است؟ آیا جواب این نخواهد بود که به قیمت خون این ملت درد کشیده خریداری شده است، حال آنکه مامورین بیچاره کمیسیون در خانه های کرائی زنده گی کرده و با معاش اندک که بدست میاورند از عهده نان خشک برای اعضای فامیل خویش برآمده نمی تواند.

شکل ذیل نماینگر صرف یک خانه داکتر مشاهد در وزیر اکبر خان میباشد:

پیشنهادات غرض امحا و یا تضعیف فساد و استفاده جویی ها از بودجه دولت و کشورهای دونر در کمیسیون:

• فعالیت های پروژه MCP تحت رهبری مستقیم روح الله عثمانی بارتباط ادارات دولتی غیر موثر بوده و صرف بخاطر خوشحالی بعضی از چهره های سیاسی و استخدام دوستان و رفیقان یک گروه افراد با معاشات بلند، با اهداف تحقق نیافته ایجاد گردیده است، این پروژه تفاوت در معاشات را باعث شده و در مقابل کار اندک معاشات خیلی بلند را حتی به سویه کشور های سرمایدار و پیشرفته برای یک تعداد از حلقات مربوطه شان میپردازد.
• در باره تمام اجراأت کاری در پروژه MCP از بدو ایجاد آن باید تحقیق صورت گیرد، و میلیون ها دالر مصرف شده در این پروژه باید معلوم گردد، تا حال هیچ اداره و حتی دونران هم از پول های مصرف شده بازپرسی نکرده است.
• در سیستم های اداری این پروژه بیروکراسی آشکار به نفع افراد مربوطه شان حکم فرماست.
• افراد که در رأس این پروژه قرار دارند شایستگی و تجربه کاری نداشته و قابلیت و بقای خویشرا در حاکمیت روابط بر ضوابط میبینند، ایشان با یک تعداد وزیران و روسای ادارات دولتی ارتباطات قوی داشته و با خوش خدمتی به آنان خود را محافظه می نمایند.
• باساس قانون مامورین خدمات ملکی استخدام اراکین بلند رتبه باید از طرف بورد تعیینات صورت گیرد، ولی داکتر احمد مشاهد و همکاران نزدیک او (روح الله عثمانی و جاوید سادات) خلاف قانون بست های عالیرتبه با معاشات بلند را از طریق پروژه MCP جهت استخدام دوستان، همدستان و خویشاوندان خود با ارسال یک و یا دو نفر نماینده از بورد تعیینات بشکل سمبولیک در پروسه انتریو استخدام می نمایند.
• ریاست مالی و اداری کمیسیون مرجع فساد میباشد که با پول بودجه این اداره تمام مصارف شخصی داکتر مشاهد صورت میپذیرد.
• ریاست عمومی خدمات ملکی در دست یک فرد بی تجربه و بدون اهلیت و شایستگی (جاوید سادات) قرار گرفته است که وضیعیت این بخش روز بروز در حالت خراب شدن است و به یک مشاور دانی تبدیل گردیده است که باید در رابطه به موثریت و موجودیت مشاورین بی حساب که جهت خوشنودی دونران برای دادن میلیون ها دالر بی حساب که فیصدی معین آن در جیب جاوید سادات و زبیر کرامی میرود باز پرسی صورت گیرد.

با در نظر داشت مسایل ذکر شده توقعات مردم از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با ادامه همچو فعالیت های اشخاص فوق چه خواهد بود، نتایج مثبت اجراأت کارمندان این کمیسیون که شب و روز در جهت اصلاح ادارات و استخدام اشخاص کار فهم در آن، میکوشند باساس کارکرد های این گروه مافیا ضرب صفر خواهد شد. اگر دولت باز هم نخواهد باساس حقایق به حل مشکلات و پروبلم ها در این اداره بپردازد طبیعی است کمیسیون و تمام کارمندان آن در دام مافیا الی لغو و یا مدغم شدن بسیار زود این اداره باقی خواهند ماند. و افغانستان و ملت مظلوم ما با موجودیت فساد در این اداره و سایر ادرات دیگر دولتی برای همیش در مقام دوم و چندی بعد در مقام اول لست ممالک دارای فساد اداری باقی خواهد ماند.

نوت: ارسال سلسله معلومات در باره مافیا کمیسیون ادامه خواهد داشت.