شاته 29150c32 22d3 4396 80d6 e07d63ba58d0 w800 h450

افغانستان کې د مرغیو د ساتنې دود او پر وړاندې یې باورونه

سایکالوجیسټان وايي چې د مرغکیو خواږه غږونه او د نري شمال ځانګړی غږ په طبیعي توګه د انسان په رواني خوا مثبت اغېز ښندي نو د همدې لپاره یو شمېر کسان په کورونو کې مرغۍ ساتي او د مرغکیو لپاره یې ځانګړي جالونه جوړ کړي وي.

افغانستان کې د مارغانو د ساتنې دود تر کومې اندازې پالل شوی؟

کوم ډول مارغان ساتل کېږي؟

د دغو مارغانو د ساتلو په برخه کې څه ډول بارونه موجود دي؟

دا هغه پوښتنې دي چې نننۍ ژوند په شېو کې خپرونه کې به ځواب شي.

دا خپرونه محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمې جبارخیل وړاندې کړې ده.