شاته

هند ټاکنې: مودي د ذکر لپاره غار کې کېناست

د تصویرونو هغه ټولګه کې چې پر ټويټر پاڼه خپاره شوي دي، ۶۸ کلن مودي داسې حال کې لیدل کېږي، چې مالټه یي رنګه څادر کې یې ځان نغښتی او د همالیې غرنۍ لړۍ په یوه داسې غار کې مراقبه کوي چې د هندوانو له عقیدې سره سم سپیڅلی ځای دی.