شاته

د نړۍ یوه تر ټولو ستره الوتکه له دې وروسته نه جوړېږي

ایربس الوتک جوړونکی شرکت وايي، د A380 په نوم د نړۍ یوه تر ټوله ستره الوتکه له دې وروسته نه جوړوي. ایربس فکر کاوه دا تر ټولو ستره الوتکه به ۲۱ پېړۍ کې تر ټولو ډېره پلورل کېږي، خو داسې ونه شول، ځکه یې نور تولید ځنډوي.