شاته

د افغانستان اوبه: لومړی باید له کوم ګاونډي سره ستونزه حل شي؟

د اوبو د ښه مدیریت او په دې اړه د ستونزو د کمولو لپاره، افغانستان ته پکار ده چې له خپلو ګاونډیانو سره د اوبو د ستونزو په حل پیل وکړي، چې په راتلونکي کې یې ستونزې کمې شي او په نورو مهمو ملي او نړیوالو مسایلو باندې تمرکز ته لار پرانستل شي.