شاته

د تکنالوژۍ په مټ د افغان ماشومانو د اختطاف مخنیوی

په افغانستان کې د لوړ پورو چارواکو او شتمنو کورنیو د ماشوم تښتونې پېښو تر ډېرېدو وروسته، اوس ځینې کسان د تکنالوژۍ په مرسته د خپلو ماشومانو ګرځېدل څاري. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې انسان تښتونه یوه جدي ستونزه ده. ځینو سیمو کې ان هره ورځ یو کس تښتول کېږي.