شاته

چینايي شرکت ملامتو کارکوونکو ته د متیازو څښلو سزا ورکړې

چینايي رسنۍ وايي، په چین کې محکمې د هغه شرکت د مشرانو د بندي کولو امر کړی د شرکت د تولیداتو د نه پلور په صورت کې یې د خپلو کارکوونکو لپاره د متیازو څښلو او د ګونګټو خوړلو سزا ټاکلې وه.