شاته

د پارلمان ځینې غړي خپلو شتمنیو ثبتولو ته چمتو نه دي

د افغانستان د شتمنۍ د ثبت او څېړنې اداره او د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمېټه وایي، ددغه هېواد د دواړو جرګو ځینې استازي د خپلو شتمنیو ثبت ته نه یوازې حاضر نه دي، بلکې پروړاندې یې مبارزه هم کوي.