شاته

عارف علوي، د غاښونو له ډاکټرۍ تر ولسمشرۍ پورې

د پاکستان نوی ولسمشر عارف علوي وايي، په بدن کې یې اوس هم هغه مرمۍ ټومبلې پاتې ده، چې د پاکستان پخواني پوځي ولسمشر جنرال ایوب خان د حکومت پر مهال یې د ولوسواکۍ لپاره د احتجاج پر مهال پر تن لګېدلې وه.