ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک د ليکوالې لنډه پېژندنه
1. يو څو خبرې
2. د پښتو ژبې ګرامر ته يوه لنډه كتنه

لومړى څپركى
3. Syntax سنټكس (نحوه)
4. نحوي واحدونه
5. جمله

دويم څپركى
6. تركيب (غونډ – عبارت)
7. په پښتو ژبه كې د تركيب ډولونه
8. اصطلاحات (فرازيالوژيكي) واحدونه

درېيم څپركى
9. د پښتو ژبې د جملې جوړښت
10. لومړى مبتدا – فاعل
11. دويم خبر – فعل
12. مفعول
13. نحوي قيدونه

څلورم څپركى
14. په پښتو ژبه كې د جملو خصوصيات (ځانګړتياوې)
15. د پښتو ژبې عروضي خصوصيات
16. د پښتو ژبې نحوي خصوصيات

پنځم څپركى
17. د جولې (شكل) له مخې د جملې ډولونه
18. يو ستوې يا ساده جملې
19. غبرګې يا مركبې جملې

شپږم څپركى
20. په پښتو جملو كې د يوې برخې يا اجزاو (Ellpsis) د حذف مسئله
21. د فاعل – مفعول – فعل او قيد حذف
22. د ګرامري اجزاو د ماهيت بدلون
23. صفت د اسم په توګه
24. اسم د صفت په توګه
25. صفت د قيد په توګه
26. نتيجه
27. اخيستنځي (ماخذونه)