ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لومړی مخ سريزه رساله

لـنـډكــۍ پښتــــو  او  پښتنــــوالــه


دوه يم چـاپ

ليـــكوال
ستر پښتون محمد ګل مومند بابا

كـــــال 1382


كتاب پېژندنه

د رسالې نوم : لنډكۍ پښتو او پښتنواله
ليكونكى : ستر پښتون محمد ګل "مومند"
د كمپيوټر چارې : ذبيح الله "وردګ"
د كمپوز ځاى : ميرزا خان او احمدزى كمپوزنګ سنټر
ګل حاجى پلازه دوهم پوړ 208 نمبر كوټه
ټليفون نمبر 853549
د خپرېدو ځاى : د ساپي د پښتو څېړنو او پراختيا مركز
د چاپ شمېر : (500) ټوكه
د دوه يم چاپ كال