د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

کاندید اکادمیسین سیستانی

08.09.2013 19:59    |   کاندید اکادمیسین سیستانی استدراک برمقالۀ نشر اکاذیب ....

پس از فرستادن مقالۀ "نشراکاذیب ..." به سایت های دعوت وتول افغان، من درسراج التواریخ به نکاتی دیگری برخوردم که برای من تازه گی داشت ودر موضوع قتل امیر حبیب الله خان ومتهمان قتل به خواننده کمک میکند، بنابرین من آن نکات را به عنوان استدراک پیشکش خوانندگان میکنم. متهمان قتل امیراز نظرشاه علی رضاخان کیها بودند؟ فیض محمدکاتب ،مؤرخ رسمی دربار امیر حبیب الله خان وامیر نصرالله خان حادثۀ قتل امیر وپیامدهای آنرا در جلد چهارم سراج التواریخ نوشته که 90 صفحه را در برگرفته است. با توجه به این گزارش ها برخی از رخدادها خیلی شگفت انگیزمینماید.

06.09.2013 19:45    |   کاندید اکادمیسین سیستانی نشراکاذیب خواننده را گمراه ونویسنده را رسوا میکند!

درسال جاری شخصیت های آگاه وآزادی دوست افغان درخارج و داخل کشور، مثل همیشه در بزرگداشت از 28 اسد، روز اعلام استرداداستقلال افغانستان با خلوص نیت وآرزوی صلح وآرامی برای مردم کشور ، با نگارش مقالات و تحلیل های سیاسی سودمند این روز را گرامی داشتند واز استقلال کشور ومحصل آن شاه امان الله غازی نیز به نیکوئی یاد کردند و یاد وخاطر او را گرامی خواستند. در راستای گرامی داشت از روز استرداد استقلال ودورۀ امانی ،امسال مقالات پرمحتوایی ،از قلم دانشمندانی چون داکتر صاحب عبدالله کاظم تحت عنوان"افکار طرزی، تهداب تحول دورۀ امانی واسترداد استقلال افغانستان" (منتشرۀ افغان جرمن آنلاین 19/8/ 2013) و مقاله «فصلی نا تمام از تاریخ افغانستان» ازقلم داکتر اشرف غنی احمدزی (منتشره روزنامۀ 8 صبح) هریک مرا مجذوب منطق قوی خود ساختند، زیرا هرکدام با قوت واستدلال کم نظیری به نگارش آمده اند که خواندن آن مقالات برای هرخواننده آموزنده خواهد بود.

06.01.2006 02:00    |   کاندید اکادمیسین سیستانی آيا محمدولي خان بدخشی در سقوط اعلیحضرت امان اﷲ خان نقش داشت؟