د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پير محمد کاروان

19.07.2011 09:32    |   پير محمد کاروان د ارواښاد استاد شريف بهاند ،د مرګ د خبر په اورېدو

همځولی يار د چا مړ مه کې = همځولی يار د زړګې ولې پرې کوينه ورور دورورۍ تر څنګ لږو ډېر همځولی هم وي . د مرګ درد يې تر سلو همځولو هم ور اخوا دی . کله چې په راډيو کې به مې د قمرګلې دا سندره اورېده : ما بې وروره مه کې . بې اختياره به مې دې سندريزې دعا ته آمين ويل . مرګی که حق هم دی خو ژونديو عزيزانو ته تريخ دی . د ورور مرګ کشر ، مشر تر ولسمشر ټول ژړوي . کرزي صاحب د خپل ورور په مرګ پر خپل زړه باندې د صبر پښه اېښې وه چې د خپلې ولسمشرۍ جلال وساتي ، خو کله يې چې په لحد کې دخپل ورور ټنډه ښکلوله نو د ورورۍ د مينې درد خپل کار وکړ دې ته يې ونه کتل چې زه د ولسمشر پر خوله چيغه ، په ستوني کې سلګۍ او په سترګو کې اوښکې راولم .

29.09.2009 13:17    |   پير محمد کاروان يو زرغون د نغمو سيند

يو زرغون د نغمو سيند

16.09.2009 10:31    |   پير محمد کاروان يو زرغون د نغمو سيند

يو زرغون د نغمو سيند