د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پوهنوال ډاکتر نظرمحمد سلطانزی

06.10.2007 02:00    |   پوهنوال ډاکتر نظرمحمد سلطانزی طبيعي راديواکتيو يتي

12.01.2006 02:00    |   پوهنوال ډاکتر نظرمحمد سلطانزی پښتانه اودپښتوژبې غميزه (پښتو ويل ، پښتو ليکل او..)