د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نقيب احمدعزيزي

11.06.2012 10:44    |   نقيب احمدعزيزي په پخواني شعرکې ابهام اواظهار

پخوانو شاعرانو به له ابهام او اظهار دواړو څخه په کثرت کار اخيست، يعني هغه څه چې په شعر کې به يې په پټه او رمزي توګه وړاندي کول غوښتل، همداسې کېدل. په پخوا زمانه کې چې انځوريزو او غږيزو رسنيو ښه وده نه درلوده خلک به خاص پر کاغذ ليکل شوې ليکنې ته ځير ؤ، نو که به شاعر ابهام ، ايهام، تلميح، معما او يا داسې نور صنتونه کارولي ؤ خلکو په ارام زړه او سړه سينه لټه کوله چې هغه کشف کړي، خو اوس خبره لږ بل ډول شوېده. نړۍ ورځ په ورځ د مشغوليت لور ته روانه ده، اوس خلکوته هغه هنر ډېر ښه ښکاري چې مطلب ورڅخه ژر او په نوې بڼه واخلي، په نوې بڼه دا معنا چې په نوي ترکيب کې.

20.04.2011 16:47    |   نقيب احمدعزيزي غزل

لنډغزل