د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نجیبه احمدزۍ

30.07.2016 22:59    |   نجیبه احمدزۍ الوداع !

لاړم درنه پیښوره پریمیښودل درته د ماشومتوب د خاپوړو ځایونه

27.03.2016 11:01    |   نجیبه احمدزۍ هینداره !

نن راته هر څه ډیر ښکلي رنګین او ګلورین بریښي

19.03.2016 10:19    |   نجیبه احمدزۍ راسه

په توره شپه کې دغو ازغنو لارو

10.03.2016 10:49    |   نجیبه احمدزۍ اوښکه

نشم یې زغملای په بڼو د هیچاه

05.02.2016 12:19    |   نجیبه احمدزۍ ژمنه !

ژونده نور درځخه ګیله نه کوم ټول ارمانونه مې په ځنځیرو وتړل

01.12.2015 11:26    |   نجیبه احمدزۍ کالبوت !

مرګیه دومره ظلم ؟؟؟ چې په ژوندون دې

19.11.2015 11:06    |   نجیبه احمدزۍ ناهیلي

دا د هیلو ډک بازار کې د سوالکرو په قطار کې

09.11.2015 11:09    |   نجیبه احمدزۍ نیم پلو

هغه وخت دې د زړه ښیښي راته ودرزولې

05.11.2015 11:08    |   نجیبه احمدزۍ د ژوند کیسه

سحر وی بیا ماښام سې

05.09.2015 13:39    |   نجیبه احمدزۍ ښکلي پکتیا

ما د پکتیا خړو ډاګو ته سلام ما یې اوچتو دنګو غرو ته سلام

19.08.2015 11:14    |   نجیبه احمدزۍ خپلواکې

ځوک وایې چې خپلواک یو دا ځه رنگه خپلواکې ده

16.08.2015 12:31    |   نجیبه احمدزۍ بیا به کله دی خالی انګړ ته راشې ؟؟؟

چې په تورو شپو را یاد شی سلګۍ راشې تړمې اوښکې مې په ځیرې گریوان راشې

17.07.2015 10:14    |   نجیبه احمدزۍ اختر

اختره راشې په خوښې خوښې هرکله راشې

14.06.2015 11:57    |   نجیبه احمدزۍ ای مادر

ای کاش ترا باز یابم ای مادر چون کعبه طواف ات کنم ای مادر

07.06.2015 10:58    |   نجیبه احمدزۍ ریښتینه مینه

لاړم د مینې ښار ته

17.05.2015 11:40    |   نجیبه احمدزۍ اشک

بگذار بگیریم چون آسمان بگیریم دور ز عالم تک و تنها بگیریم

10.05.2015 11:04    |   نجیبه احمدزۍ څیرې ګریوان

یو زه نه یم ستا په مرگ با ندې جهان خپه دی تا پسې مورې لاندې ځمکه پاس آسمان خپه دی