د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

محمد کبیر صافی

26.04.2012 10:17    |   محمد کبیر صافی نعت شریف

خـــاوند ځان ته بللې چه معراج ته وو ختلې د لولک تاج یې راکوز کړ نه د بل چا وو پر سر

07.09.2011 14:36    |   محمد کبیر صافی ازاد شعر

اوف… زمــــــا مـــینې چــــــــــــیرته؟ یو د مینې کــــــور ځــان ته ودان کــړو داخــــتیار داســــــــــــې ژونـــــدون وای په ســـــــکون کـــــې لوی خــوزون وای

20.01.2011 22:46    |   محمد کبیر صافی شاعـــــــــر ته

شاعــــــــــره لــــیونیه نور د حـسن تعـبیر پریږده دامــــــړه ټول را بــــیدار کړه عــاشوقان مه یادوه