د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

قاسم باز

21.11.2016 11:00    |   قاسم باز اعترافات: و تهمت های سید؟ خلیل الله هاشمیان

نظر به تعریف که اقای محترم ف هیرمند در همین پورتال افغان ـ جرمن انلاین در باره جرایم علیه امنیت عامه در مورد جرایم امنیت عامه علیه دولت چنین مینویسد.
525ـ « به اعمال ارتکابی يی اختصاص يافته که - در فصل دوم همین باب قانون جزای افغانستان 44( ماده ) 594 بنام جرايم علیه امنیت داخلی دولت مسما گرديده است، دراين اعمال جرايمی نظیر براندازی مسلحانۀ نظام دولتی

12.11.2016 21:41    |   قاسم باز درفشانی های سید؟ خلیل الله هاشمیان مدیر مسول ایینه هاشمیان !

برای جناب محترم اقای سید خلیل الله هاشمیان درفشانیها و اوقی ګیریها به یک کار، شغل و وظیفه حرفوی تبدیل شده، میدانم تا لحظه مرګ که جسد وی تا حضیره انتقال نیابد وی از این کار منصرف نه خواهد شد.