د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

عصمت الله جمال خيل

06.07.2011 17:59    |   عصمت الله جمال خيل غزل

اوس په ژوندون کي څه مزه پاتي ده تش بيابان شو هديره پاتي ده

20.06.2011 17:01    |   عصمت الله جمال خيل څلوريزه

څلوريزه

16.06.2011 14:33    |   عصمت الله جمال خيل شعر

په مزار مي مشالونه راته بل کړي سر په سر ګلونه جوړ په ال ول کړي

16.06.2011 13:35    |   عصمت الله جمال خيل څلوريزه

څلوريزه

15.06.2011 12:51    |   عصمت الله جمال خيل څلوريزه

څلوريزه

15.06.2011 12:23    |   عصمت الله جمال خيل شعر

په مزار مي مشالونه راته بل کړي سر په سر ګلونه جوړ په ال ول کړي

12.06.2011 13:24    |   عصمت الله جمال خيل څلورېځه

څلورېځه