د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

عبدالرووف لیوال

30.05.2015 22:58    |   عبدالرووف لیوال رشوت به سنت مبدل گشته

ازمدت چندسال به این طرف درشهر هرات از طرف انجمن غزالی هفته ی برگزارمیشود ، بنام (هفته ی احیای سنت نبوی) که پانزده روزقبل نیزهفته ی تحت همین عنوان درشهرهرات برگزار شد.

24.05.2015 13:23    |   عبدالرووف لیوال رهبری افغانهابدست دلقک ها

گردآوری های گلوبل ریسرچ از طریق رسانه هاموئید آنست که از آغازمیلینیم (هزاره ی)سوم میلادی ، احمق ترین ، فاسدترین، خاین ترین وبی غیرت ترین اراکین دولتی درافغانستان حاکم بوده است .

17.05.2015 11:56    |   عبدالرووف لیوال رخ دیگر جاسوسان پر افتخار

این تحریری نقد برنبشته ی تحت عنوان { جاسوسان پرافتخار) که طی چند شماره روزنامه هشت صبح به قلم محترم امرالله صالح رییس اسبق امنیت ملی نشرگردید ، نبوده بلکه رخ دیگر رویداد های استخباراتی کشور میباشد که به این جاسوسان ارتباط دارد .

10.05.2015 11:17    |   رنځوریارعبدالرووف لیوال بیمارقیچی رانوش جان نموده

کشورماکه به فرسخها از طبابت وفارمسی مدرن وتخنیکی به عقب مانده وسالانه به میلیونها دالرپول هموطنان ما جهت تداوی مریضان شان درکشور های پاکستان ، هند وایران بمصرف میرسد ، شاهد چنین اتفاقاتی نیز میباشد. القصه : مریض از درد شدید ی ابدومینال (بطنی ) مینالدوسخت عذاب میکشد ، بلاخره بااجرت گرفتن تاکسی به سرویس عاجل شفاخانه میرسد ، داکتر شعبه ی عاجل بعد از معاینه به نتیجه میرسد که مریض گویا اپندکس است وبه قریب مریض یعنی برادرش میگوید که :امضاء بدهیدتا عملیاتش کنیم زیرامریض اپندکس حاد است.

28.04.2015 17:40    |   عبدالرووف لیوال ادغام افغانستان به چین وپاکستان

روند جریانات امروزی نشان میدهد که دوکتورین نظامی امریکابرای اولین باربعدازجنگ ویتنام درافغانستان به شکست مواجه شده است وکمونیزم چینی دارد آهسته ، آهسته بطرف ابرقدرت شدن درجهان میرود.

12.04.2015 20:30    |   عبدالرووف لیوال قصر سپیدارـ قصرچالشها ودردسر

چند ماه اخیر نشان داد که درقصر سپیدارارگ اماتورهای نکتایی دار فساد جابجا شده اند ـ که نکتایی وبوهایشان خطرناکترازواسکت انتحاری های طالب میباشد ـ زیراواسکت انتحاری طالب شاید ده هانفر را ازبین ببرد ولی این نکتایی وبوپوشان به سرنوشت توده ی میلیونی کشورما بازی مینمایند – نزدیک ترین مثال آن موضع گیری و اظهارات غیرمسوولانه ی آنها در مقابل کاندیداتوری وزیر دفاع به پارلمان بود ـ اینها بیخبر ازقانون اساسی کشوربااراییه دلایل وچرنیدیات طفلانه تلویحاً اتهام پیشنه ی کمونست بودن را به کدرهای صادق ووطنپرست میزنند نا آگاهانه آب به آسیا ب دشمن ریخته درحالیکه کمونست مربوط به خودشان به مجاهد دوآتشه تبدیل شده ـ این قصر به یک آشیانه ی کاسه لیسان ایران مبدل گشته وهر آن تخم نفاق می کارند- لهجه های گفتاری شان ـ اکتها وجست های شان فقط دیکته ازایران بوده ـ از حوصله مندی دیگران سوء استفاده نموده ـ سرپشقل سوار وکشمیررا میبینند- ولی ناخبر ازینکه دهن کج را مشت راست ساخته میتواند .

26.03.2015 10:02    |   عبدالرووف لیوال روزانه منسوبین دوفرقه لگن های خاصره رااینسو، آنسو میبرند

گذارش که وزیر امور داخله ی افغانستان درهفته گذشته به پارلمان ارایه نمودند ، نشان میدهد که منسوبین دوفرقه درعوض اینکه دردفاع ازوطن ، خاک ، مردم ونوامیس ملی قرارداشته باشند ، همه روزه محافظ وانتقال دهنده ی لگن های خاصره میباشند. گذارش میافزاید که تقریباًچهارهزار نیروی پولیس ملی آنهم واسطه داران و31عراده وسیله ی رنجر درخدمت وکلای پارلمان قرار دارند .

24.03.2015 11:32    |   عبدالرووف لیوال تاکه احمقان اسلام است ، غرب در نمیماند

ضرب المثلی داریم که میگوید ((تاکه احمق درجهان است ، عاقل در نمیماند ) استفاده از احساسات دینی ، مذهبی وعقیدوی اسلامی ، آنهم به شکل افراطی آن ، سخن رابجایی رسانیده است که وقایع چون سوختاندن ومحکمه ی صحرای فرخنده ی شهید رابباربیاورد که لکه ی ننگی به دامن اسلام متعادل است .

14.03.2015 13:26    |   عبدالرووف لیوال ملت باید پارلمان ، ع وغ راانگل نماید

آورده اند که در عهد المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه وزیر صحتی بودی ، آن وزیر عزم نمودی تا بیمارستان های کابل زمین راوارسی وخبرگیری نمایی ، هرروزبه یکی ازبیمارستانها سرزدی وهدایاتی جهت اصلاح صادر نمودی ، اتفاقاًنوبت به بیمارستان عقلی وعصبی (دارالمجانین ) علی آباد رسیدی ، هنگامیکه وزیرصاحب داخل یکی ازاتاق های دیوانه ها شدی ، یک دیوانه ی که نسبتاًهوشیارمینمودی ، به وزیر صاحب چنین گفتی (( وزیر صاحب من نه دیوانه ام ونه هم روانی ، پسران عموام نسبت دعوی بر سرمسله ی جایداد میراثی برایم توطیه چیدی ومرا به دارالمجانین جبراًفرستادی ، ازشما التجادارم تا زمینه ی مرخصی ام راازین منجلاب مساعد سازی ))

01.03.2015 14:09    |   عبدالرووف لیوال اصل گپ درکجاست

از خلال اعترافات مشاورولایت غزنی که درعین حال سخنگوی داعش است برمیآید که یگانه عامل پیوستن اوبه داعش فساد درافغانستان بوده .

21.02.2015 12:32    |   عبدالرووف لیوال شوقک یا مسوولیت

به اساس ارشادات وروایات اسلامی ما خصوصاً دردوره ی خلفای راشدین سعی بعمل میآمد تا به قلمروهای اسلامی حکما واولیای اموری تعین شوند که صادقانه وبدون کوچکترین حیف ومیل بیت المال وظایف خودرا درقبال مسلمین بسررسانند. شعار آن وقت هم تحت رهنمود آسمانی {خیرالناس من ینفع الناس} تجلی داشت .

25.01.2015 12:34    |   عبدالرووف لیوال مردهستی ،مرهم بگذار

زایش وتراوش داعش ازافراطیت اسلامی انسانیت رادردنیا وباجگیری هم ایدیولوگهای مترقی آنها ازحکومت وحدت ملی مردم افغانستان را به بینی رسانیده است.

28.12.2014 12:42    |   عبدالرووف لیوال کوریدورخون وتریاک

حقیقت مبرهن وانکارناپذیراین خواهد بود که سردمداران جهانی سرمایه باطرح پلانهای ستراتیژیک ، چگونه با استفاده ازاخوانی های لاشعور (وهابیت) ،طالبان ، القاعده ، داعش وگروه خراسان جهت بدست آوردن منافع خود درکدام محلات به اشتعال جنگها به سود شان میپردازند. جهت مدلل شدن موضوع ، اشاره ی داریم به پیشنه (بکراوند) این منازعات :

18.11.2014 21:35    |   عبدالرووف لیوال غنی باید چندگُربه رادهن حجله بکُشد

شایسته ی غنی است که درین برهه ی زمان حرکات انقلابی از خودتبارزدهد ،زیراتاهنوزتعدادی قوای خارجی درکشور موجود است که مانع اقدامات کودتایی وبغاوتی مفسدین شود ، ورنه اگر کرزی گونه ترسو ازتپ، تپ پای مفسدین وببرهای کاغذی مفسد تنظیمی بسرببرد هرگز درد ملت دوا نخواهد شد ، زیرا زبونی کرزی وبزدلی اش دراول حکومت عبوری از تنظیم سالاری باعث آن شد ، تا همه مفسدین تنظیمی خون ملت را بمکد ضمناٌ مفسدین هنوز هراس دارند که دربغاوت برضد حکومت جدید سایرمنافع خودرا ازدست میدهند ،بابررسی مجدد قضیه ی کابل بانک مفسدین که تنگ شان سست شده بود ، هرکدام مانند موش غار میپالیدندوگوش های شان لم شده بود باکارشکنی مقامات عدلی که هنوز هم پشتوانه ی بقایای کرزی رادارد قرار است دوباره سر بلند نمایند .

06.11.2014 18:46    |   عبدالرووف لیوال نسل آینده : پدران کم عقل وفاسدما

خداوند (ج) درکتاب معظم آسمانی قرآنکریم چندین جافرموده است (آنهایی که فکر میکنند) و هم ( آنهاییکه صاحب عقل اند) ، ولی ماافغانها که مسلمان هم هستیم تا جایی نه عقل داریم ونه هم فکر میکنیم ، نسل آینده مارامحکوم خواهد کرد وخواهند گفت لعنت بر اجداد ما آنقدرعقل ، فکر وتوان نداشتند که از منابع خداداد (آب ومعادن ) به موقعش جهت آبادی وترقی کشور استفاده کنند ، چانس ها ی خوبی رادرزمان کرزی هدر ازدست دادند ، حتی منابع آبی خودرا کنترول نتوانستند ودر مقابل تعلل عمدی درمسله ی کنترول آب از خارجی ها خریط های دالررادوان ، دوان به طیاره درحال پرواز بسوی کابل گرفتند وتوبره ی خودرااز جیفه پر نمودند.

18.10.2014 09:55    |   عبدالرووف لیوال رییس جمهوروشکمبه

نجس ترین چیزی که پاک کردن آن بس مشکل است ، شکمبه می باشد ،دولتی که به محترم اشرف غنی از کرزی به میراث مانده ، همان حیثیت شکمبه رادارد که هزار خانه ی آن از نجاست پراست ، مافیای مواد مخدر – مافیای رشوت – مافیای اختلاس – مافیای روابط برضوابط – مافیای غصب زمین – مافیای جنگسالاران قلدر – مافیای وندزدن – مافیای بروکراسی وهزار نجاست دیگر – روز پنجم –ششم الی نهم عیدقربان امسال برویت گذارش مستند تلویزیون طلوع ازبررسی وضعیت ادارات دولتی ثابت ساخت که چقدر بروکراسی درین دولت موجود بوده ، حتی درهمین روزها ده فیصد از کارمندان دولت بوظایف خویش حاضر نبودند ، مملکتی که 35سال جنگ را گذشتانده ، نیاز به کار شباروزی دارد ، جهت پاک نمودن این شکمبه رییس جمهور باهزاران چالش مواجه خواهد بود .

15.10.2014 09:43    |   عبدالرووف لیوال ریاست وطنفروش زمان مارشال

ریاست املاک وموسسات وزارت دفاع ملی باید بداند که اگرازملکیت وجایداد این وزارت دفاع نتواند ، مسلم است که از خاک، حریم وتمامیت ارضی کشورهرگزدفاع نمیتواند .

12.10.2014 14:24    |   عبدالرووف لیوال بعد کابلبانک کدام دوسیه ها؟

سردست گرفتن وتجدید بررسی دوسیه ی فساد در کابلبانک کاری نهایت نیک ومورد پسند مردم بوده است ولی جهت تحکیم حاکمیت قانون وبه خاطر جلوگیری از فرارسایرمجرمین کدام قضیه ها ی دیگری فساد ، اختلاس وغصب زمین باید تعقیب عدلی شود که طور آتی به آنها اشاره میشود .

21.09.2014 13:47    |   عبدالرووف لیوال منبعد رشوت ارزان میشود

با بوجود آمدن توافق بین دوکاندید وایجاد حکومت وحدت ملی ، اگر اراکین بلند رتبه ومیان رتبه ی دولت کرزی درین حکومت هم سهیم شوند رشوت وسرقلفی چوکی های حکومتی نسبت رقابت ناسالم بین طرفداران دوسردمدار ارزان خواهد شد طورمثال اگرسردمدار طرف داکتر عبدالله شخصی را بگوید که برای تقرردرفلانی مقام برایم 40 هزار دالر بده ، طرفدارسردمداردیگر خواهد گفت من بتو همین چوکی را در مقابل 20هزاردالربدست میآورم آنهم فقط ده هزار آنرا من وده هزار آنرا به داکتر مشاهد حسین ریسس کمیسیون نامستقل ترویج فساد اداری میدهم ، بس مقرر هستی غم نخور! بدین ترتیب قیمت رشوت وسر قلفی به نصف قیمت خواهد رسید که یک منفعت است به ملت.

24.08.2014 11:06    |   عبدالرووف لیوال یگانه فکتور کامیابی حکومت وحدت ملی

یگانه فکتورپیروزی حکومت وحدت ملی آینده فقط اینست که درساختاراین حکومت نباید شخصی بلندتر از 35سال مربوط تنظیمها اجرای وظیفه نماید - وبرایش پست دولتی ممنوع گردد. دلایل این مدعارا بطورمستند ومشهود طور آتی بیان میداریم :

09.08.2014 10:35    |   عبدالرووف لیوال حکومت وحدت ملی ویا حکومت 18اختاپوت خونخور

ازرفت وآمدجان کیری ودیدار دونامزد طوری استنباط میشود که سرانجام نتیجه ی انتخابات به بٌرد-بٌرد دونامزدتمام شود که درحقیقت ناکامی مطلق خواست مردم وانتخابات افغانستان است وبالای آرای مرد چلیپا کشیدن است .

07.08.2014 10:50    |   عبدالرووف لیوال خرفروشی ملا

ملا از نافرمانی خر خود به ستوه آمد ، تصمیم گرفت آنرا به «نخاس)محل فروش حیوانات برده وبفروشد ، فردای همان روز ، روز بازاربوداوهم راهی شهر شد ومستقیم با خر خود وارد نخاس شد- قیمت هرخردر حدود 700- 800 افغانی بود ولی ملا قیمت خر خودرا 1200افغانی گذاشت ، دلالان نخاس متعجب شدند ونزدیک خر ملا آمدند تا ببینند این چگونه خریست که یکونیم برابر قیمت خرهای دیگر قیمت دارد ودارای چی ممیزات فوق العاده است ؟ یک خریدار جلو خرملا آمد تابادیدن دندانهای او از سن خراطلاع یابد که پیرنباشد ، بمجردیکه خواست دندانهای آنرا معاینه نماید ملا صدا زد { هوش کن که خر من دهن میاندازد} خریدار طور عاجل با ترس از جلوخر کنارفت – زمانی که خریدار عقب خر آمد تا اندام وچاقی اش را ببیند ، ملا بازهم صدازد :{ هوش کن لگد میزند} خریدار گفت (( عجب ! هم دهن میاندازد – هم لگد میزند وهم قیمت آن 400بالاست ، مگر چی کمال دارد؟)) ملا درجواب چنین گفت که(( این 400افغانی به خاطر امتیازخر نیست این بخاطر پاداش منست ، که بااین خر تاالحال چگونه گذاره کرده ام)) حال که آخر دولت کرزی است ؛ او باید تمام اراکین بلندرتبه سه دوره دولت خودرا به همراه خود به اروپا ببرد وقیمتر بفروشد. البته این مسله شامل آنعده اراکین ایکه از دولت کرزی استعفی نموده اند نمیشود.

04.08.2014 10:24    |   عبدالرووف لیوال اخوان به فرمان شیطان

مرورزمان علت اصلی وریشه ی پیدایش جریان های سیاسی وگروهکها را خود بخودنمایان وعیان میسازد ، جهت ایضاح بیشتر مطلب به شرح ذیل توجه شمارا معطوف میداریم :

02.08.2014 11:38    |   عبدالرووف لیوال اذیت نمودن سامان داماد

تازه دامادی اطرافی ایکه به شهر آمده بود ودریکی از شعبات بانک حسابی داشت ، مسوول غرفه خانم دختری بود تناز،عشوه گروجذاب ،با گرفتن کارت بانک از تازه داماد عشوه ی خاصی نمود وپرسان کرد . دار

26.07.2014 12:41    |   عبدالرووف لیوال ماده گاوانتخابات سنده شد

جمعیت اسلامی افغانستان وطرفدارانش جهت رسیدن به امیال هژمونیستی شان از هیچ نوع حیله وفریب دادن مردم دریغ نمیورزند . برای اثبات ادعای خودبرمیگردیم به پیشینه ی تاریخی بیست سال قبل