د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

صدیق کاوون توفاني

22.12.2011 09:41    |   صدیق کاوون توفاني درڼا جام

درڼا جام

29.07.2011 14:19    |   صدیق کاوون توفاني دمينى په نامه

دمينى په نامه

05.02.2011 10:26    |   صدیق کاوون توفاني لولۍ دنیا

بیا یې خواږه خواږه یادونه په ما لوبې کوي بیا یې خندا ده چې زما په ژړا لوبې کوي بیا مې ریښې ریښې لمنه له اغزو ډکه ده بیا د خزان سیلۍ د ګل په خندا لوبې کوي

18.01.2011 19:20    |   صدیق کاوون توفاني دوينو جام

يه آسمانه، بيا دې څه لوبه آغاز كړه ؟ بيا دې كومه غمپروره نغمه سازكړه ټول وطن مې دعمرونو غمكده شو زړه دې يخ كه ، ورته خانده ، ورته نازكړه.