د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

سپين سهار

08.08.2008 20:19    |   سپين سهار د سنځلې پرله پسې ۶مه گڼه چاپ شوه

29.06.2008 17:02    |   سپين سهار پښتو - انګليسي سيند

13.06.2008 10:30    |   سپين سهار انار دانې

09.12.2007 09:53    |   سپين سهار شرعي پرده

04.12.2007 13:43    |   سپين سهار د اوښكو زنځيرونه

06.11.2007 12:04    |   سپين سهار د ثور پاڅون، د كې جې بې دسيسې او شوروي يرغل

29.10.2007 10:11    |   سپين سهار راډيويي پروګرامونه