د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

الحاج الهام الدين قيام

26.11.2012 19:30    |   الحاج الهام الدين قيام سنګسار

چې کرې هغه به رېبې ،دامتل دی له بوکاڼې به،څه تمه د انار کړم

25.10.2012 10:51    |   الحاج الهام الدين قيام دويرونواختر

که اختر وای نو په خولا به مونږيوبل وو لاخوګرځو يو له بله،مرورمونږ

17.08.2012 16:10    |   الحاج الهام الدين قيام داختردعا

مونږبه اختر،هله اختر وبولو بيرته چې په خولا،ټول مرور راشي

07.06.2012 08:40    |   الحاج الهام الدين قيام خوارقسمت

غورې دياری کړي،مونږته راشي دياری په نوم چورشو په ياری کې،ياران ټول دغلو غدۍ ووزي

02.05.2012 23:57    |   الحاج الهام الدين قيام لیونتوب

خپل منزل ته رسيدئ نه شي قيامه چې غوليږي دپرديو،په شعارڅوک

06.04.2012 20:09    |   الحاج الهام الدين قيام دنارنج ګله

سرو،سپينواوتورو،وارپه وار ،په چور راودانګل چارانه په يو نوم،چا په بل نوم،خپل قلنګ واخيست

19.03.2012 20:40    |   الحاج الهام الدين قيام دسولې سپرلۍ

په مونږ وارهم دسپرلي وي ،خزان راشي د وږمو په ځای بيا،خړپړ طوفان راشي

13.03.2012 10:43    |   الحاج الهام الدين قيام !ای پرديو !

زه قيام،پرديو! تل لعنت په هغه چا وايم تاسو چې دکوم چا ،په دستور دلته راغلي ئې

10.01.2012 20:49    |   الحاج الهام الدين قيام ګرانه وطنه

که افغان ئې ږغ دې پورته کړه قيامه که در پاتې دغيرت ،کومه ذره ده

28.12.2011 18:23    |   الحاج الهام الدين قيام دزړه دربار

کــه قـــــيـام تـه يـي دزړه شـهـزادګـــئ راغـــلـه دزړه کـور به يي دربار شي ،کـه خـدای وکړي

13.12.2011 20:09    |   الحاج الهام الدين قيام دمينې ننګ

ما په ټول احساس ګرانې، دمينې لار نيولي ده عقل، احساس دواړه مې،دمينې يوغورځنګ غواړي

27.11.2011 23:34    |   الحاج الهام الدين قيام !ګاونډيه!

دخيبرپښتونخوادمومندوپه سيمه کې دناټو په هوائې بمباريو کې داته ويشتو پاکستاني فوځيانو دوژل کيدو په مناسبت خپل ګاونډي ته دلنډې يادونې په توګه٠

13.11.2011 10:21    |   الحاج الهام الدين قيام غيرتي ولس

مونږته خدای په زړوکې، دوطن مينه راکړیده زړو کې دوطن مينه پريمانه، هريو کس لرو

02.11.2011 23:52    |   الحاج الهام الدين قيام دلته که راځې اختره !

داسې ګړۍ نشته چې په مونږ باندې،بمبارنه شته دلته که راځې اختره! راشه که دې ډار نه شته

16.10.2011 22:06    |   الحاج الهام الدين قيام بی انصافي

واړه خوندور شيان،ملا دخدای نعمت بولې هرچاته دخدای ورکړه،ته پريکړه دقسمت بولې

09.10.2011 09:38    |   الحاج الهام الدين قيام د پيغور شپې ورځې

زمونږ ګران هيواد ته دپرديووسله والو دراتګ دکلیزی په مناسبت

22.09.2011 19:39    |   الحاج الهام الدين قيام بيابه رڼاراشي

اوس که دسيالانوپه قطارکې،افغان سيال نه دی دا افغان به بيرته،دهر سيال برابر وبريښي

14.09.2011 18:42    |   الحاج الهام الدين قيام دربار

غوږکې يې لښتۍ دبل غلام وي،خوبادارښکاري

08.09.2011 13:51    |   الحاج الهام الدين قيام ګران افغانستان

زه مين دچا په تورو سترګو نه يم خو په خپل وطن مين يمه،افغان يم

28.08.2011 20:24    |   الحاج الهام الدين قيام دابه څه اختر وي؟

نه وي چې خوښي ورسره،دا اختربه څه کوو؟ داسې له غم ډک اختر به هيڅ دچا په کار نه وي

27.08.2011 13:08    |   الحاج الهام الدين قيام مه راځه اختره

مه راځه اختره

23.08.2011 16:02    |   الحاج الهام الدين قيام داخترخوب

جګړه ماردې،له اختره صدقه شي چې دجنګ په سر بايللی دی اخترمونږ

22.08.2011 16:07    |   الحاج الهام الدين قيام مه راځه اختره

راوړه هغه څه اختره کو م چې دلته نشته نور دلته عدالت نشته، قانون نشته، سرکارنشته

16.08.2011 16:10    |   الحاج الهام الدين قيام ای يتيمه !

له مورکۍ پوښتنه وکړه،چې دپلارقاتل مې څوک دی پلاردچاترهوس جارشوو،داداستان به له مور واورې

02.08.2011 17:04    |   الحاج الهام الدين قيام بی خوندي

زه قيام په دې باوريم چې اخلاص دخوندو،مورده چې په نيت کې اخلاص نه وي په هيڅ کار کې هم خوند نه شته