د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

%DA%89%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%DA%81%D9%80%DB%8C%D9%80%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1