من یکی از کسان ام که عبدالرسول را بدون شناخت و معرفت نزدیک و یا هم رابطه سیاسی و تنظیمی لله فی الله دوست داشتم و نزد خود برایش احترام زیاد قایل بودم . من عبدالرسول را یگانه مرجع فتوا در افغانستان می دانستم و باور من این بود که عبدالرسول عالم جید و در علوم دین به بالا ترین مرتبه رسیده و مبلغ علم وی را نزدیک به کمال میدانستم . تصور می کردم که عالم ترین شخص در جمع علمای افغانستان باشد و اهل ترین مرجع فتوا .
از روزی که ۱۸ سنبله بنام روز شیهد مسمی گردیده و تنها وتنها به توصیف وستایش شهید احمدشاه مسعود قوماندان اتحاد شمال تجلیل می گردد عبدالرسول یکی از سخنرانان محوری و کلیدی این تجلیل ها میباشد . من که همیشه شایق و علاقمند شنیدن خطبه ها و سخنرانی های عبدالرسول بودم به علمیت وی باور و فن القائ وی را دوست داشتم همیشه و بالاخص در همچنین مناسبت ها و تجلیل روز شهید احمدشاه مسعود به سخنان وی حتماً گوش میدادم .در هر تجلیل از این روز و در سالهای گذشته عبدالرسول شهید احمدشاه مسعود را مطابق خواست و فرمایش اعضای اتحاد شمال و مستفیدین مستقیم از دست اوردهای شهید احمدشاه عبدالرسول وی را به مسمیات ، القاب و صفات جدیدالصنع یاد میکرد .
بالاخره امسال یعنی چند روز قبل بتاریخ ۱۸ سنبله روزی که تعدادی زیادی از افراد مربوط به اقشار مختلف مردم افغانستان بمناسبت یاد بود و تجلیل روز شیهد تجمع کرده بودند عبدالرسول بازهم کمافی السابق سخنران کلیدی و محوری این تجمع بود .این بار عبدالرسول فقط به مدحهای معمول و تراشیده شده اکتفا نکرد ریش و لنگوته خود را با تمام علمیت خود به قیمت بسیار ارزان در راه مداحی و تملق به اعضای اتحاد شمال بفروش رساند .
عبدالرسول این بار ایه مبارکه قرآن عظیم الشآن راتلاوت نموده ترجمه و تفسیر انرا مطابق به میل و اشتهای خود تحریف نموده گفت : هرکسی که در بین مجاهد یعنی شهید احمدشاه مسعود و دیگر همراهانش و اشخاص غیر مجاهد یعنی مردم عام افغانستان تفاوت را انکار میکند کافر است . و یا به عباره دیگر هر کسی که شهید احمدشاه مسعود و دیگر همراهانش را به مردم عام افغانستان یکسان میداند کافر است .
اینجاست که من و هزارها بلکه میلونها مسلمانان افغانستان را بر خود و علمیت خود بی اعتماد و مشکوک ساخت و فکر کردم که تمام علمیت وی فقط بخاطر تحریف ایات قرآنی و خوش نگهداشتن اشخاص و افراد بوده است .
عبدالرسول شاید دوست داشته باشد که بنام استاذ عبدرب الرسول سیاف مخاطب شود اما من و مایان مسلمانان را با تحریف ایه قرآنی بر خود بی باور و بی اعتماد ساخت بنآ من هم وی را به نام که پدر متدینش وی را مسمی کرده است (عبدالرسول) مخاطب میکنم .