خوږې خوږې خلکو ته وکړه چې خوشحاله شي

 

ترخو خبرو سره جوړ زړونه نارامه شي

 

په ورین تندي به د مسکین زړګي ته لار پیدا کړې

 

د هر یتیم په کفالت به ورته پلار پیدا کړې

 

د لمر په شان په شګفته تندي رڼا خوره کړه

 

په اخلاقي ناروغۍ تبه او وبا خوره کړه

 

مظلوم عذاب نه لرې وساته ثواب ثواب شه

 

ناسته ولاړه کې د هرمجلس ګلاب ګلاب شه

 

که وچ شوې خیر دی خو چې مچ له ځانه جوړنه کړی

 

که پوچ شوې خیردی خو چې غچ له ځانه جوړنه کړې

 

مچان ډنډونو او ډېرانونو کې بنګيږي هر دم

 

په سردرو او چمنونو کې ورکیږي هر دم

 

مچۍ د شهدو په ځېر ګل سره تل کار لره

 

یا د ښکاري په ځېر بازانو سه تار لره

 

نو:

 

دجهالت توره تیاره چې سپينولی نه شې

 

رڼا دعلم او عرفان منځته راوړلی نه شې

 

د فقیر کور کې یو شمعه بلولی نه شې

 

ورانې ویجاړی ودانۍ راجوړولی نه شی

 

علمی هستۍ د ګران هېواد راته ساتلی نه شی

 

د ظالمانو تدبیرونه شنډولی نه شې

 

د غلیم مخ ته په مېړانه ودرېدلی نه شې

 

دڅښاک اوبو ته چې ډنډونه جوړولی نه شې

 

پراخه  وچه په اوبو خړوبولی نه شې

 

نو :

 

د رب لپاره د سرو وینو نهر مه جوړه

 

مخ په قبله چې لمونځ کوی هغه خو مه ځوروه

 

موږ ته جانان د مدینې داسې نصیحت کړی دی

 

په پاک قران اوخپل سنت باندې  یې وصیت کړی دی

 

سیرت یې ولولې ، روان شئ نوربیران پرېږدئ

 

شرقي غربي دیموکراتان او اخوندان پرېږدئ

 

ما حقوقي هم د سیرت بسې قدم راواخیست

 

د حق لیکلو په یقین مې خپل قلم  راواخیست