ارسالی: داود نعیم

" گزارشات و تحلیل های ژرف سیاسی به ما میرساند که موضوع تقابل عطا محمد نور با دولت افغانستان فقط به تغییر قومندان پلیس بلخ خلاصه نمی شود!

عطامحمد نور با پیام اخیرش در قدم اول از مالکین دوکانها و مغازه ها تقاضای مسدود نگهداشتن دوکانها و مغازه های شانرا نموده است، با این عمل وی در قدم اول مارکیت بلخ را کرخت و فلج گردانیده، رقم نارضایتی مردم را در بلخ بلند می برد.

ایران و روسیه که در پی پلان های منطقوی برای خودشان اند، دولت افغانستان را یک "پروژۀ امریکائی" خوانده، از دیری بدینسو در پی تضعیف و تخریب آن میباشند. در قضیۀ افغانستان کشور های ایران و روسیه در پی امتیاز طلبی های برای خود شان، در سطوح منطقوی و جهانی می باشند.

در چنین حالت و اوضاع سیاسی، ایران و روسیه با یک طرح سیاسی ماهرانه ای، عطا محمد نور را به تضعیف و تخریب دولت افغانستان تشویق و ترغیب میکنند.
ایران و روسیه که تا حال چندین بار جهت تضعیف و تخریب دولت افغانستان به توطئه علیه حکومت و نظام نیم بند افغانستان دست به اقداماتی زده اند، اینبار میلیونر غیر قانونی عطامحمد نور را با یک عده از افراد وابسته به ایران و روسیه بر ضد نظام نیم بند افغانستان به شورش تشویق و ترغیب میدارند.

از مزارشریف خبر می رسد که عطامحمد نور میلیونر غیر قانونی که در هفده سال اخیر از طریق راه های غیر قانونی و فساد اداری به میلیونها دالر دست یافته است، امروز جهت خوشخدمتی به ایران و روسیه با تهدید های لفظی به آدرس دولت و حکومت افغانستان میخواهد موج تازۀ توطئه علیه دولت افغانستان مطرح و رهبری نماید.

این شورش که در "اطاق های فکری" ایران و روسیه طرح ریزی و پلان گردیده است به رهبری عطامحمد نور و یک تیم کوچک همکار وی راه اندازی گردیده و در پی برپا نمودن یک هیاهوی تبلیغاتی و تضعیف و تخریب دولت افغانستان میباشد.
ایران و روسیه جهت امتیاز طلبی های شان عطامحمد نور و همقطارانش را بدینگونه وارد یک "قمار سیاسی" نموده اند.

سوال این است که چرا دولت افغانستان عطامحمد نور را با جمله اعمال قانونشکنانۀ وی تا به اکنون به حیث ناقض قانون به محاکمه نکشیده است؟ "

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید رعایت حقوق زنان و اطفال در افغانستان!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما