ارسالی: داود نعیم

"برخی از قُلدرها، تيکه داران قومی، تيکه داران جهاد و مقاومت و جاسوسان بيگانه ها که در حکومت های هژده سال گذشته بودند، برخی های شان که حتی هنوزهم در قدرت سهیم اند، تحت پوشش های به اصطلاح ایجاد پُست نخست وزیری، ایجاد پُست صدراعظم، تغیر نظام، اصلاح نظام و همچو اظهاراتی را عنوان نموده، می خواهند با مغشوش ساختن اذهان عامه با چنین اظهارات شان، یکبار دیگر به چشم مردم خاک پاشیده، در چوکات انتخابات ریاست جمهوری، برای پنج ساله آینده، یکبار دیگر به غصب قدرت دولتی و دارائی بیت المال دست زنند.

طرح پیشنهادی حزب جمعیت که ایجاد پست صدراعظمی می باشد، نیز یکی از همان تخنیک ها و لفاظی های برخی از قُلدرها، تيکه داران قومی، تيکه داران جهاد و مقاومت و جاسوسان بيگانه میباشد، که بدان ذریعه برخی ها باز هم خواهان غصب قدرت دولتی و دارائی بیت المال می باشند. جای تعجب است که چرا به اصطلاح این سیاست مداران جمیعتی به قانون اساسی مراجعه نمی کنند؟

آیا کمبود سواد با عث این گردیده است که همچو افراد و اشخاص به قانون اساسی کشور رجوع نمی کنند؟

به اساس قانون اساسی مملکت نظام و حکومت ما ریاستی است؛ پس این سروصدا های غیر قانونی "صدارت"، "صدارت خواهی" و "صدارت سازی" را از کجا ، روی چه منظوری بلند میسازند؟ موضوع "صدارت"، "صدارت خواهی" و "صدارت سازی" در کجای قانون اساسی جای دارد؟

از نگاۀ قانون نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پس از برنده شدن و تشکیل حکومت شان، با تدویر لویه جرگه در مورد ایجاد پست نخست وزیری حق بحث و تصمیم گیری را پیدا می توانند.

غوغا سالاری های که ذهنیت عامه را مغشوش نموده و تصامیم قبل از وقت این چنینی برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و وابستگان شان، خلاف قانون اساسی است! همین افراد و اشخاصی اند که با چنین خواسته های غیر قانونی خویش دچاراشتباهاتی می گردند که بدان گونه همواره منافع علیای کشور و قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند و بازهم در فکر زیرپا گذاشتن قانون اساسی افغانستان اند."

---------------------------------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید تأمین حقوق زنان و تأمین حقوق تمامی اتباع افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما