ارسالی: جواد فروتن

"حزب جمعیت نیز پس از نشستی فیصله اش را اعلام کرده که این حزب آقای عبد الله بحیث عضو "حزب جمعیت اسلامی" نامزد انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری نموده است. در این نشست حزب جمعیت با "حزب جنبش ملی اسلامی"، به رهبری عبدالرشید دوستم و "حزب وحدت اسلامی"، به رهبری کریم خلیلی توافق کرده که یک تیم انتخاباتی واحد را تشکیل دهند.

اعضای حزب جمعیت که نه برای صلح، نه برای حل بحران در افغانستان، نه برای رسیدگی به مشکلات عمده و اساسی مردم افغانستان کدام برنامه و پلانی دارد و اکثریت برجسته ترین اعضای این حزب در هژده سال اخیر گلو در فساد و بلخصوص در فساد اداری غرق میباشند و به جز از جیب های شخصی خود اصلاً در طول همین هژده سال اخیر، کدام عملی مثمر و مؤثری را نیز انجام نداده اند، باز هم میخواهند با استفاده از حیله و مکر، از راه ها و کانال های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، خودشانرا به کرسی های پر در آمد پنج سال آینده شریک سازند.

تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، عبدالرشید دوستم و کریم خلیلی را، به جز از توهین به مردم رنجیده و فقیر ما، به حیث چیزی دیگری نمی توان تلقی نمود!

اعضای برجستۀ حزب جمعیت، عبدارشید دوستم و کریم خلیلی که در هژده سال اخیر به جز از زراندوزی از راه های غیر قانونی، به جز از فساد اداری، به جز از تعرض به حق افراد جامعه، کاری دیگری را انجام نداده اند، امروز میخواهند باز هم با صد حیله و مکر و تذویر و ریا، به حیث تیکه داران اقوام شریف افغانستان عرض اندام نمایند و چوکی های پر در آمد دولتی-حکومتی را، جهت غصب دارائی های عامه تسخیر نمایند!

در قدم اول باید این افراد و اشخاص حساب دقیق عایدات و ثروت های اندوختۀ هژده سال اخیر شانرا به مردم و نیز به محاکم و مراجع قانونی شفاف ارائه دارند، بعدش پس از حساب دهی دقیق و دوباره مسترد نمودن دارائی های عامه، حق دخالت در موارد و مسائل آیندۀ وطن را، خواهد به دست آوردند! "

---------------------------------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید تأمین حقوق زنان و تأمین حقوق تمامی اتباع افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما