فرستنده: محترم داؤد نعیم

"
رژیم آخوندی ایران و مزدورانش در افغانستان بر ضد کلمهٔ افغان فعالیت دارند!

رژیم آخوندی ایران به وضاحت کامل به این موضوع مطلع است که تمامی مردم شریف افغانستان تحت نام ملت بزرگ افغان و تحت نام کلمهٔ افغان به گرد هم جمع آمده، دست اتحاد به هم بسته و وحدت ملی شانرا در زیر بیرغ افغان بودن شان از سالیان متمادی بدینسو حفظ و حراست نموده است. امروز از آن جائی که رژیم آخوندی ایران در قدم اول با مخالفت های شدید مردم ایران مواجه میباشد، کوشش دارد با ایجاد و مطرح ساختن مشکلات بیرون سرحدات ایران، توجه و ذهنیت مردم ایران را به مشکلات به اصطلاح بیرونی معطوف نگهداشته، تا آنکه توجه و ذهنیت مردم ایران را از بد بینی و مخالفت با رژیم آخوندی به دور نگهداشته باشد.
یکی از پروژه های تخریبی رژیم ایران متاسفانه تخریب و تضعیف دولت و حکومت افغانستان میباشد، زیرا رژیم آخوندی ایران به این تصور است که دولت و حکومت افغانستان در دوستی و ارتباط تنگاتنگ با واشنگتن قرار دارد، لذا با هر تخریباتی که رژیم ایران در داخل افغانستان راه اندازی می کند، به اصطلاح زور شصت اش را به امریکا نشان می دهد. از جانب دیگر موجودیت یک سیستم پلورالستی در داخل افغانستان را رژیم ایران طویل مدت به نقص و زیان حیات رقت بار رژیم یک حزبهٔ آخوندی خویش دیده، در پی تضعیف و تخریب سیستم و نظام افغانستان دست به اقدامات مخربی می زند.
از جمله اعمال مخرب رژیم آخوندی ایران در داخل افغانستان، انداختن هرج و مرج و بی اتفاقی در بین مردم عزیز ما میباشد. رژیم ایران در هر موقعی اساسی که از دستش بر می آید، مزدورانش را در داخل افغانستان به شورش اندازی و تفرقه اندازی ماموریت های می دهد.
مثلاً درست در یک موقعی که روند توزیع تذکرۀ الکترونیکی را در افغانستان آغاز کردیم، و این چیز صد در صد به مفاد مردم ما هم است، اما رژیم ایران از کانال های مداخلاتی اش در داخل افغانستان، از طرُق مزدوران آن رژیم در داخل افغانستان با آن مخالفت شدید ورزیده با پلان های محیلانه و ماهرانه مزدورانش را بدان توظیف داشته است تا در راه توزیع تذکره های الکترونیک خلل ایجاد نمایند.
میدیای مزدور و ایران محور را بدان گماشته است که تا با نشان دادن و پخش تصاویر و ویدیوهای تبلیغاتی ، با راه اندازی مظاهرات ساخته گی و مصنوعی از طرق مزدوران و مامورانش در راه تفرقه افگنی ها فعالیت نموده، اتحاد و وحدت مردم افغانستان را بر هم زند و وحدت ملی ما را مصدوم گرداند.
شماری از مزدوران رژیم ایران وظیفه گرفته اند مظاهراتی تفرقه افگنانهٔ را در افغانستان راه اندازی نموده آن را "خود آگاهی جنبش خود جوش و عدالتخواه" خوانده و برخی جوانان احساساتی و کم معلومات مملکت ما را، البته بر اثر اغراض سیاسی و بر اساس منافع و علایق ایران به سمت انکار از هویت ملی ما تحریک نموده، بر ضد وحدت ملی و افغانیت ما تشویق و ترغیب نموده و حتی هم در فکر ضربه زدن به امنیت ملی کشور ما تشویق و ترغیب می نماید.

تیکه داران سیاسی که از حمایت های مالی رژیم ایران نیز خود شان را مستفید گردانیده اند، جوانان وطن ما را تشویق و ترغیب می دارد تا مخالفت شان را با ذکر واژۀ "افغان" به عنوان هویت ملی در تذکره های الکترونیک ما ابراز دارند.
همچنان برخی از مزدوران رژیم ایران که در شانزده سال اخیر در دستگاهٔ دولتی افغانستان، در موسسات غیر دولتی داخل افغانستان به حیث "تیکه داران سیاسی" زمانیکه مفاد مالی شان را در مزدوری به ایران می بینند و یا اینکه کرسی و قدرت خود را در خطر می‌بینند، از احساسات پاک جوانان استفادۀ ابزاری کرده و با دامن زدن "مسایل حساس قومی و زبانی" آنان را می‌شورانند تا خود از آن سود ببرند.
مزدوران رژیم ایران از یک طرف از احساسات پاک جوانان استفادۀ ابزاری کرده و با دامن زدن "مسایل حساس قومی و زبانی" آنان را می‌شورانند تا خود از آن سود ببرند، از جانبی مظاهرات مصنوعی را به راه می اندازند و از جانب دیگر همان مظاهرات مصنوعی و سازماندهی شدهٔ را که به امر باداران شان راه اندازی می کنند، خود جوش خوانده و یک تعدادی از جوانان احساساتی وطن ما را مورد سو استفاده قرار داده، به سمت بی اتفاقی و نفاق سوق می دهند.
مزدوران رژیم ایران از یک طرف از احساسات پاک جوانان افغانستان استفادۀ ابزاری کرده و با دامن زدن مسایل حساس قومی و زبانی همزیستی مسالمت آمیز مردم ما را بر هم می زنند، بر ضد افغان بودن و بر ضد افغانیت ما پروپاگند و تبلغ نموده و همچنان سبب جنجال و کشمکش های سیاسی ساخته منافع ملی مردم عزیز ما را مصدوم می گردانند.
امید چهره های مزدوران رژیم ایران هر چه زود تر به مردم عزیز ما معرفی گردند."

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما